சவுத் அல்-ஷுரைம்

001 அல்ஃபாத்திஹா0:00:380.59 எம்பி
002 அல்பகாரா1:27:0279.69 எம்பி
003 ஆல்இம்ரான்0:47:1043.20 எம்பி
004 அன்னிசா0:52:1747.88 எம்பி
005 அல் மைதா0:39:4036.32 எம்பி
006 அல்அனம்0:43:0839.50 எம்பி
007 அல்அராஃப்0:48:1444.17 எம்பி
008 அல் அன்ஃபால்0:18:0816.61 எம்பி
009 அட்ட்பா0:35:5132.83 எம்பி
010 யூனுஸ்0:24:2622.38 எம்பி
011 ஹட்0:26:4624.51 எம்பி
012 யூசுப்0:25:1623.15 எம்பி
013 ஆர்ட்0:12:3811.58 எம்பி
014 இப்ராஹிம்0:12:4811.73 எம்பி
015 அல் ஹிஜ்ர்0:09:318.72 எம்பி
016 அன்னால்0:25:3523.43 எம்பி
017 அலிஸ்ரா0:21:2619.63 எம்பி
018 அல்காஃப்0:21:2619.63 எம்பி
019 மர்யம்0:12:5111.77 எம்பி
020 தாஹா0:17:0315.62 எம்பி
021 அல்அன்பியா0:16:3115.13 எம்பி
022 அல்ஹஜ்0:16:3515.19 எம்பி
023 அல்முமென்னூன்0:14:5613.69 எம்பி
024 அன்னூர்0:18:3116.96 எம்பி
025 அல்புர்கான்0:12:4811.73 எம்பி
026 ஆஷ்ஷுவாரா0:18:5717.35 எம்பி
027 அன்னம்0:16:0514.73 எம்பி
028 அல்காசாஸ்0:19:5218.19 எம்பி
029 அல்அன்கபூட்0:13:4412.59 எம்பி
030 அறைகள்0:11:0010.08 எம்பி
031 லுக்மான்0:07:096.55 எம்பி
032 அஸஜ்தா0:04:584.56 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்0:18:1516.71 எம்பி
034 சபா0:11:4810.82 எம்பி
035 ஃபாதிர்0:10:449.84 எம்பி
036 யாசீன்0:10:179.43 எம்பி
037 அசாஃபாத்0:12:4611.70 எம்பி
038 வருத்தம்0:10:369.72 எம்பி
039 அஜ்ஜுமார்0:16:1914.95 எம்பி
040 காஃபிர்0:16:3515.19 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்0:11:4810.81 எம்பி
042 ஆஷ்ஷூரா0:11:2610.47 எம்பி
043 அஸ்சுக்ருஃப்0:12:2911.44 எம்பி
044 அதடுகான்0:05:465.29 எம்பி
045 அல்ஜாதியா0:06:526.29 எம்பி
046 அல்காஃப்0:08:367.88 எம்பி
047 முஹம்மது0:07:356.96 எம்பி
048 அல்பாத்0:08:417.96 எம்பி
049 அல்ஹுஜ்ரத்0:05:285.02 எம்பி
050 கஅஃப்0:05:194.88 எம்பி
051 ஆத்ஹாரியத்0:05:034.64 எம்பி
052 அத்தூர்0:04:203.98 எம்பி
053 அன்நஜ்ம்0:04:494.42 எம்பி
054 அல்காமர்0:04:554.50 எம்பி
055 அர்ரஹ்மான்0:06:155.73 எம்பி
056 அல்வாக்கியா0:06:366.06 எம்பி
057 அல்ஹதீத்0:08:027.36 எம்பி
058 அல்முஜாடிலா0:07:026.45 எம்பி
059 அல்ஹஷ்ர்0:05:595.49 எம்பி
060 அல்மும்தஹினா0:04:414.30 எம்பி
061 அசாஃப்0:02:562.70 எம்பி
062 அல்ஜுமுவா0:02:282.27 எம்பி
063 அல்முனாஃபிகூன்0:02:502.60 எம்பி
064 தாகபுன்0:03:253.14 எம்பி
065 அத்தலாக்0:04:053.74 எம்பி
066 AtTahrim0:03:463.45 எம்பி
067 அல்முல்க்0:04:334.18 எம்பி
068 அல்கலாம்0:04:304.13 எம்பி
069 அல்ஹாக்கா0:04:274.09 எம்பி
070 அல்மாரிஜ்0:03:203.07 எம்பி
071 நூஹ்0:03:132.96 எம்பி
072 அல்ஜின்0:03:483.49 எம்பி
073 அல்முஸம்மில்0:02:512.62 எம்பி
074 அல்முத்தத்தீர்0:03:423.40 எம்பி
075 அல்கியாமா0:02:192.12 எம்பி
076 அலின்சன்0:03:403.37 எம்பி
077 அல்முர்சலாத்0:02:572.71 எம்பி
078 அன்னபா0:02:572.71 எம்பி
079 அன்னாசியத்0:02:422.48 எம்பி
080 அப்பாசா0:02:122.02 எம்பி
081 தக்வீர்0:01:451.61 எம்பி
082 AlInfitar0:01:101.07 எம்பி
083 அல்முடாஃபிஃபின்0:02:312.32 எம்பி
084 அல்இன்ஷிகாக்0:01:321.41 எம்பி
085 அல்புரோஜ்0:01:301.39 எம்பி
086 அட்டாரிக்0:00:550.85 எம்பி
087 ஆலா0:01:020.96 எம்பி
088 அல்காஷியா0:01:151.15 எம்பி
089 அல்ஃபஜ்ர்0:02:031.89 எம்பி
090 அல்பலாட்0:01:040.98 எம்பி
091 ஆஷ்ஷாம்ஸ்0:00:500.77 எம்பி
092 அல்லைல்0:01:000.93 எம்பி
093 அத்ஹுஹா0:00:370.57 எம்பி
094 அல்இன்ஷிரா0:00:220.35 எம்பி
095 AtTin0:00:320.50 எம்பி
096 அல்அலாக்0:00:560.87 எம்பி
097 அல்காட்ர்0:00:230.36 எம்பி
098 அல்பாயினா0:01:121.11 எம்பி
099 AzZalzala0:00:350.55 எம்பி
100 அல்அடியத்0:00:410.63 எம்பி
101 அல்காரியா0:00:350.54 எம்பி
102 தகட்டூரில்0:00:290.45 எம்பி
103 AlAsr0:00:160.25 எம்பி
104 அல்ஹுமாசா0:00:320.50 எம்பி
105 ஆல்ஃபில்0:00:240.37 எம்பி
106 குறைஷிகள்0:00:190.30 எம்பி
107 அல்மவுன்0:00:260.41 எம்பி
108 அல்காத்தர்0:00:120.19 எம்பி
109 அல்காஃபிரூன்0:00:230.37 எம்பி
110 அன்னார்0:00:190.30 எம்பி
111 அல்மசாட்0:00:220.34 எம்பி
112 அலிக்லாஸ்0:00:120.20 எம்பி
113 அல்ஃபலாக்0:00:190.29 எம்பி
114 அண்ணாக்கள்0:00:240.37 எம்பி

சவுத் அல்-ஷுரைம் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

சவுத் அல்-ஷுரைம் ஜனவரி 1966 இல் ரியாத்தில் பிறந்தார், சவுத் அல்-ஷுரைம் இஸ்லாமிய அறிவியல் மற்றும் குர்ஆன் பாராயணம் தொடர்பான அவரது சிறந்த கல்வியைக் கணக்கிட ஒரு பெயர். மக்காவில் உள்ள உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு கoraryரவ டாக்டர் பட்டம் உள்ளது.

ஷேக் அப்துல் அஜிஸ் பின் பாஸ், அப்துல்லா அல் ஜப்ரீன், அப்தல்லா பென் ஓகெய்ல், அப்தர்ரஹ்மான் எல் பெர்ராக், மற்றும் அப்தெலாசிஸ் எர்ராஜி போன்ற புகழ்பெற்ற AA-Al- இமாம் முகமது இப்னு சவுத் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றார். அவர் சவூதி அரேபியாவின் அரசரால் மசூதி அல் ஹராமின் இமாம் மற்றும் பாதிரியாராக (கதிப்) நியமிக்கப்பட்டார்.

ta_INTamil
001 அல்ஃபாத்திஹா