கோப்பின் அளவு: 1.41 எம்பி

Surah 082 Al-Infitar recited by Muhammad Saleh Alim Shah

About Muhammad Saleh Alim Shah

நாடு: பாகிஸ்தான்

Muhammad Saleh Alim Shah – Quran Audio

ta_INTamil