சூரா பிளேலிஸ்ட்கள்

ஒரே சூராவிலிருந்து தனித்துவமான பாராயணங்களின் பிளேலிஸ்ட்கள்.

சூரா - அல் -பாத்திஹா
சூரா - அல் -பகரா
சூரா-ஆல்-இ-இம்ரான்
சூரா - அன் -நிசா
சூரா-அல்-மா-இடா
சூரா - அல் -அனாம்
சூரா - அல் -அராஃப்
சூரா - அல் -அன்ஃபால்
சூரா - அ -தவ்பா
சூரா - யூனுஸ்
சூரா - ஹட்
சூரா - யூசுப்
சூரா - ஆர் -ராட்
சூரா - இப்ராஹிம்
சூரா - அல் -ஹிஜ்ர்
சூரா - ஆன் -நாஹ்ல்
சூரா - அல் -இஸ்ரா
சூரா - அல் -கஹ்ஃப்
சூரா - மர்யம்
சூரா - தா -ஹா
சூரா - அல் அன்பியா
சூரா - அல் -ஹஜ்
சூரா - அல் -முமினூன்
சூரா - அன்னூர்
சூரா - அல் -ஃபுர்கான்
சூரா - ஆஷ் -ஷுவாரா
சூரா - ஆன் -நம்ல்
சூரா - அல் -காசாஸ்
சூரா - அல் -அங்கபூத்
சூரா - ஆர் -ரம்
சூரா - லுக்மான்
சூரா - அஸ் -சஜ்தா
சூரா - அல் அஹ்ஸாப்
சூரா - சபா
சூரா - ஃபாதிர்
சூரா - யா -சீன்
சூரா - அஸ் -சாஃபாத்
சூரா - வருத்தம்
சூரா - அஸ் -ஜுமார்
சூரா - காஃபிர்
சூரா - புஸ்ஸிலட்
சூரா - அஷ் -ஷுரா
சூரா - அஸ் -ஜுக்ரூஃப்
சூரா - ஆட் -துகான்
சூரா - அல் -ஜாதியா
சூரா - அல் அஹ்காஃப்
சூரா - முஹம்மது
சூரா - அல் -ஃபாத்
சூரா - அல் -ஹுஜ்ரத்
சூரா - காஃப்
சூரா - அத் -தரியத்
சூரா - அட் -துர்
சூரா - அன் -நஜ்ம்
சூரா - அல் -கமர்
சூரா - அர் -ரஹ்மான்
சூரா - அல் -வாகியா
சூரா - அல் -ஹதீத்
சூரா - அல் -முஜாதிலா
சூரா - அல் -ஹஷ்ர்
சூரா - அல் -மும்தாஹினா
சூரா - அஸ் -சாஃப்
சூரா - அல் -ஜுமுவா
சூரா - அல் -முனாஃபிகூன்
சூரா - தாகபுன்
சூரா - அட் -தலாக்
சூரா - அட் -தஹ்ரிம்
சூரா - அல் -முல்க்
சூரா - அல் -கலாம்
சூரா - அல் -ஹாக்கா
சூரா - அல் -மாரிஜ்
சூரா - நூஹ்
சூரா - அல் -ஜின்
சூரா - அல் -முஸம்மில்
சூரா - அல் -முத்ததிர்
சூரா - அல் -கியாமா
சூரா - அல் -இன்சான்
சூரா - அல் -முர்சலாத்
சூரா - அன் -நபா
சூரா - ஆன் -நாஜியாட்
சூரா - அப்பாசா
சூரா - அட் -தக்வீர்
சூரா - அல் -இன்பிட்டார்
சூரா - அல் -முடாஃபிஃபின்
சூரா - அல் -இன்ஷிகாக்
சூரா - அல் புரோஜ்
சூரா - அட் -தாரிக்
சூரா - அல் -ஆலா
சூரா - அல் -காஷியா
சூரா - அல் -ஃபஜ்ர்
சூரா - அல் -பலாத்
சூரா - ஆஷ் -ஷாம்ஸ்
சூரா - அல் -லைல்
சூரா - அத் -துஹா
சூரா - அல் -இன்ஷிரா
சூரா - அட் -டின்
சூரா - அல் -அலக்
சூரா - அல் -கத்ர்
சூரா - அல் -பாய்னா
சூரா - அஸ் -ஜல்சலா
சூரா - அல் -அடியத்
சூரா - அல் -கரியா
சூரா - அ -தகத்தூர்
சூரா - அல் -அஸர்
சூரா - அல் -ஹுமாசா
சூரா - அல் -ஃபில்
சூரா - குறைஷி
சூரா - அல் -ம .ன்
சூரா - அல் -கவுதர்
சூரா - அல் -காஃபிரூன்
சூரா - அன் -நாசர்
சூரா - அல் -மசாத்
சூரா - அல் -இக்லாஸ்
சூரா - அல் -ஃபலாக்
சூரா - அன் -நாஸ்
ta_INTamil