010 யூனுஸ்

அத்தியாயங்கள்: 211

Aar அல் Hudhoudi00:48:2944.48 எம்பி
அப்தல்லா கமல்0:41:5014.37 எம்பி
அப்தெல் அஜீஸ் அல் அகமது0:25:1523.13 எம்பி
அப்துல் காவி அப்துல் மஜித்00:43:3540.00 எம்பி
அப்தெல்ஹமிட் ஹ்சைன் - வார்ஷ்0:30:2513.93 எம்பி
அப்தெல்மouஜிப் பென்கிரான் - வார்ஷ்0:34:3631.68 எம்பி
அப்துல் அஜீஸ் அப்துல்லா அல் ஹம்ரி00:41:0394.05 எம்பி
அப்துல் பாரி முகமது0:54:0321.66 எம்பி
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - பிக்தால் - நயீம் சுல்தான்01:19:2445.53 எம்பி
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஸஹீஹ் - இப்ராகிம் நடை01:38:34135.45 எம்பி
அப்துல் பாசித்1:20:389.24 எம்பி
அப்துல் பாசித் - வார்ஷ்00:46:4743.31 எம்பி
அப்துல் பாசித் - முஜாவாத்1:20:3473.77 எம்பி
அப்துல் பாசித் - முரட்டல்0:39:3954.46 எம்பி
அப்துல் கபீர் ஹைதாரி00:43:049.95 எம்பி
அப்துல் மொஹ்சன் அல் ஒபேகன்0:26:2618.16 எம்பி
அப்துல் முஹ்சின் அல் காசிம்0:29:516.84 எம்பி
அப்துல் ரஹ்மான் ஜமால் ஆலூசி0:36:1524.89 எம்பி
அப்துல் வதூத் ஹனீப்0:26:0235.77 எம்பி
அப்துல்-கரீம் அல் ஹஸ்மி0:28:4652.66 எம்பி
அப்துல்-முனிம் அப்துல்-முப்தி0:39:1135.88 எம்பி
அப்துல்அசிஸ் அஸ்-ஜஹ்ரானி00:46:0642.31 எம்பி
AbdulBari ath-Thubaity0:26:1112.00 எம்பி
அப்துல்காபிர் அல் ஹடிடி0:35:0432.11 எம்பி
அப்துல்லா அல் மாட்ரூட்0:40:1916.15 எம்பி
அப்துல்லா அலி ஜாபிர்0:37:3734.45 எம்பி
அப்துல்லா அவத் அல்-ஜுஹானி00:26:4825.18 எம்பி
அப்துல்லா பாஸ்பர்0:32:2229.65 எம்பி
அப்துல்லா பாஸ்பர் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு [இப்ராஹிம் நடை]1:09:0847.47 எம்பி
அப்துல்லா காயத்0:26:4324.47 எம்பி
அப்துல்லா குலைஃபி00:30:5914.28 எம்பி
அப்துல்லா சலா அபூ அல் ஃபோட்டோ0:35:518.21 எம்பி
அப்துல்லாஹி அப்பா ஜாரியா00:37:458.74 எம்பி
அப்துல்மோகன் அல்-ஹார்த்தி0:34:1113.70 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி-[அபி அல்-ஹாரித் மற்றும் அல்-காசாய்]00:36:1533.29 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [ad -Doori an Abi Amr]00:36:5233.85 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [சுபா அன் அசிம்]00:33:1130.48 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [சூசி]00:30:4242.26 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [கலஃப்]0:37:5025.98 எம்பி
அப்துர் ரசாக் பின் அப்தன் அல் துலைமி0:41:4238.19 எம்பி
அப்துர் ரஹ்மான் அஸ்-சுதைஸ்00:29:0740.84 எம்பி
அபு அப்துல்லா முனீர் அல் தounன்சி0:47:0810.79 எம்பி
அபு பக்கர் அல்-ஷத்ரி0:31:3814.49 எம்பி
அடில் கல்பானி0:31:1428.60 எம்பி
அஹ்மத் அல் ஹவாஷி0:33:1130.38 எம்பி
அஹ்மத் அல்னுஃபைஸ்00:42:1838.83 எம்பி
அஹ்மத் காதர் அல்-தாராபுல்சி0:40:1236.81 எம்பி
அகமது நைனா00:38:1935.18 எம்பி
அஹ்மத் சுலைமான்00:47:3313.70 எம்பி
அகமது அல் அஜ்மி0:36:0641.31 எம்பி
அகமது அல் மிஸ்பாஹி0:31:427.26 எம்பி
அகமது அமீர்0:40:0536.71 எம்பி
அகமது முகமது சலாமா0:43:179.91 எம்பி
அகமது ராகப்0:36:318.37 எம்பி
அஹமது சபர்0:34:588.01 எம்பி
அகமது சயீத் மாண்டூர்0:36:2933.41 எம்பி
அக்ரம் அல் ஆலக்மி0:36:2833.39 எம்பி
அல் ஆஷ்ரி ஓம்ரான்0:31:2928.83 எம்பி
அல் ஃபதே முஹம்மது ஜுபைர்0:29:4813.65 எம்பி
அல் ஹுசைனி அல் அசாஸி0:38:4735.51 எம்பி
அல் ஹுசைனி அல் அசாஸி - குழந்தைகள்01:22:24113.26 எம்பி
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபை-[காலூன்]00:37:0334.02 எம்பி
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபி00:40:5756.85 எம்பி
அலி பாராக்0:58:1913.35 எம்பி
அலி ஹஜ்ஜாஜ் சouசி0:40:2336.98 எம்பி
அல்சைன் முகமது அகமது0:33:3023.00 எம்பி
அனஸ் அல் எமாடி0:28:006.41 எம்பி
அய்மன் ஸ்வீட்0:58:4540.35 எம்பி
அஜீஸ் அலிலி0:34:2931.58 எம்பி
படாவி அல் கஹ்லாவி00:33:0830.43 எம்பி
பத்ர் அல் அலி00:39:2490.29 எம்பி
பந்தர் பலீலா0:42:2114.55 எம்பி
பெசல் அப்துல் ரஹ்மான் ரவுய்0:52:0847.74 எம்பி
சேக்னா அவுல்ட் சையத் எல் ஹஜ்00:28:366.64 எம்பி
தர்விஷ் ஃபராஜ் தர்விஷ் அல் அட்டார்00:36:5333.86 எம்பி
தாவூத் ஹம்சா0:34:3631.68 எம்பி
ஈத் ஹசன் அபு ஆச்ரா0:38:0734.90 எம்பி
எமாட் அல் மன்சாரி0:31:2221.55 எம்பி
Ezzat Sabri00:43:0639.56 எம்பி
எஸெடின் அமர்னே00:37:2519.11 எம்பி
கட்டணங்கள் அப்பாட்0:31:2143.06 எம்பி
Fatih Seferagic00:34:5324.04 எம்பி
ஃபouத் அல் காமிரி0:29:466.82 எம்பி
ஹமாத் சினான்0:33:0430.18 எம்பி
ஹனி அப்தல்லா0:42:539.82 எம்பி
ஹனி அர் ரிஃபாய்0:35:5549.34 எம்பி
ஹசன் சாலே0:38:0017.40 எம்பி
ஹதெம் ஃபரீத் ஆல்வார்0:36:2233.30 எம்பி
ஹதெம் ஃபரித்0:36:2233.30 எம்பி
ஹேஷாம் அப்தெல்பரி0:38:578.92 எம்பி
ஹுஸாம் சித்திக் கோஜா00:29:1413.41 எம்பி
இப்ராஹிம் அல் அக்தர்0:44:3312.76 எம்பி
இப்ராஹிம் அல்-தோசாரி0:45:5231.50 எம்பி
இப்ராஹிம் அல்ஜோர்மி0:39:2236.04 எம்பி
இப்ராஹிம் நடை - ஆங்கிலம் மட்டும்00:35:4832.78 எம்பி
இட்ரிஸ் அப்கர்00:38:1235.06 எம்பி
இல்ஹான் டோக்0:32:4515.00 எம்பி
இமாத் ஜுஹைர் ஹபீஸ்0:40:0125.76 எம்பி
ஜாஃபர் மஹ்மூத் ஆடம்00:29:5127.42 எம்பி
ஜாபர் அப்துல் ஹமீத்0:51:2311.77 எம்பி
ஜமான் அலோசைமி0:33:5713.61 எம்பி
ஜமால் சேகர் அப்துல்லா0:29:2813.49 எம்பி
ஜாஸ் அல் ஸ்வைலே0:39:3936.30 எம்பி
கரீம் மன்சோரி1:32:1584.46 எம்பி
காலிட் அபு ஷாடி0:38:178.77 எம்பி
காலிட் அல் கஹ்தானி0:39:0453.66 எம்பி
காலித் அப்துல்காபி0:31:0428.44 எம்பி
காலித் அல் ஜலீல்0:33:2726.80 எம்பி
காலித் அல் மோகன்னா0:40:2413.88 எம்பி
கலீஃபா அல் துனைஜி0:38:5315.58 எம்பி
லாயூன் எல் கூச்சி0:39:0025.13 எம்பி
Le Saint Coran traduit en francais - பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு0:21:054.83 எம்பி
மஹர் அல் முஅக்லி0:30:3910.53 எம்பி
மகேர் ஷகஷிரோ0:28:0125.66 எம்பி
மஹ்மூத் அல் ரிஃபாய்0:38:5735.66 எம்பி
மஹ்மூத் அலி அல் பன்னா0:34:0319.50 எம்பி
மஹ்மூத் எல் ஷெய்மி0:50:2146.10 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல் -ஹுசரி - [தூரி]00:49:5445.78 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல்-ஹுசரி0:58:5220.21 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல் -ஹுசரி - வார்ஷ்01:03:0658.26 எம்பி
மஹ்மூத் சாத் தரூச்0:31:2714.40 எம்பி
மஹ்மூத் சையத் எல்டாயேப்0:39:479.11 எம்பி
மிஷாரி ரஷித் அலஃபாஸி0:45:1341.40 எம்பி
மிஷாரி ரஷித் அலஃபாஸி - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [ஸஹீஹ்] - இப்ராகிம் நடை01:09:1295.13 எம்பி
மொய்த் அல்ஹார்த்தி0:28:5326.46 எம்பி
முகமது அப்தெல் ஹக்கீம் சாத் அல் அப்துல்லா0:38:2115.37 எம்பி
முகமது அப்தெல் சாமியா ரஸ்லான்0:38:0534.87 எம்பி
முகமது அப்தெலசிஸ்0:13:1712.16 எம்பி
முகமது அல் மோஹிஸ்னி0:31:0828.51 எம்பி
முகமது அல் தயேப் ஹம்தான்0:39:2614.47 எம்பி
முகமது அல்ஜபரி அல் ஹேயானி0:46:4421.39 எம்பி
முகமது சாஹ்பவுன்0:29:5927.46 எம்பி
மொஹமட் எல் காந்தouய்0:31:2836.01 எம்பி
முகமது இமாத் அப்தெல் ஃபத்தா0:30:435.28 எம்பி
முகமது ஹாசன்0:33:1230.41 எம்பி
முகமது மாபாத்0:36:058.26 எம்பி
முகமது ஒஸ்மான் கான்0:35:1332.25 எம்பி
முகமது ஷாபான் அபு கார்ன்0:42:5839.34 எம்பி
முகமது தப்லாவி0:43:0039.38 எம்பி
முகமது அல்மன்ஷெட்0:33:3330.72 எம்பி
முகமது இஸ்மாயில் அல் முகத்திம்0:32:0029.30 எம்பி
முகமது ரசாத் அல் ஷரீப்0:37:3834.45 எம்பி
முகமது பின் சலே அபு ஜைத்0:29:016.65 எம்பி
மோஹி எல்-தின் அல் கூர்டி0:36:258.34 எம்பி
மssசா ஹாசன் மாயன்0:31:037.11 எம்பி
முப்தா அல்சால்டனி0:34:5147.87 எம்பி
முப்தி இஸ்மாயில் மென்க்00:05:242.47 எம்பி
முப்தி இஸ்மாயில் மென்க்00:12:368.74 எம்பி
முப்தி இஸ்மாயில் மென்க்00:33:2246.28 எம்பி
முஹம்மது அப்துல் கரீம்0:31:2228.73 எம்பி
முஹம்மது அல் சுப்பாயில்00:43:3920.07 எம்பி
முஹம்மது அல்-ஆலிம் அல்-டோகாலி0:40:4437.30 எம்பி
முஹம்மது அல்-லுஹைடன்0:35:2032.36 எம்பி
முஹம்மது அல்-மெஹிஸ்னி0:32:1644.23 எம்பி
முஹம்மது அன்வர் ஷாஹத்0:44:3710.22 எம்பி
முஹம்மது அய்யூப் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - முஹ்சின் கான் - மிகல் வாட்டர்ஸ்01:06:1991.16 எம்பி
முஹம்மது அய்யூப்0:43:2914.94 எம்பி
முஹம்மது ஜிப்ரீல்0:37:488.66 எம்பி
முஹம்மது சலே ஆலிம் ஷா0:28:3626.19 எம்பி
முஹம்மது சித்திக் அல்-மின்ஷாவி1:36:0232.98 எம்பி
முஹம்மது சித்திக் அல் -மின்ஷாவி - முஜாவாத்01:36:02131.97 எம்பி
முஹம்மது சுலைமான் படேல்00:26:2848.57 எம்பி
முஹம்மது ஜராமி00:50:5946.78 எம்பி
மூசா பிலால்0:30:2227.81 எம்பி
முஸ்தபா அல் லஹounனி0:40:5014.04 எம்பி
முஸ்தபா இஸ்மாயில்0:39:5636.56 எம்பி
முஸ்தபா ராத் அல் அசாவி0:35:0832.18 எம்பி
முஸ்தபா கர்பி0:41:5814.41 எம்பி
நபில் அர் ரிஃபாய்0:31:5734.24 எம்பி
நாசர் அல் கட்டாமி0:37:5126.00 எம்பி
நியாமா அல்-ஹசன்0:41:4414.33 எம்பி
நோரின் முஹம்மது சித்திக் - அபு அம்ர் வழியாக அல் -துரி00:37:0367.93 எம்பி
உமர் அல் கஜாப்ரி0:46:0210.54 எம்பி
ராசிட் பெலலியா0:36:4433.64 எம்பி
சாத் அல்-காம்டி0:34:5712.00 எம்பி
சபர் அப்துல் ஹகம்0:36:0614.47 எம்பி
சதகத் அலி0:27:0237.13 எம்பி
சாஹ்ல் யாசின்0:32:5330.11 எம்பி
அல்-ஷாலன் கூறினார்0:30:567.09 எம்பி
சலா அல் ஹாஷேம்0:39:4136.33 எம்பி
சலா அல்-புடைர்0:28:5219.82 எம்பி
சலா பா-உத்தமன்00:30:4514.18 எம்பி
சலா புகாதிர்0:30:5414.14 எம்பி
சலே அல் சாஹுத்0:37:0533.97 எம்பி
சமீர் பெலாச்சியா0:45:3320.86 எம்பி
சவுத் அல்-ஷுரைம்0:24:2622.38 எம்பி
ரமலான் கூறினார்0:37:1834.17 எம்பி
ஷாஹாரியார் பாரிஸ்கர்0:17:211.99 எம்பி
ஷாக்கி ஹமீட்00:41:2037.93 எம்பி
ஷிராசாத் தாஹர்0:40:5137.40 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - அஸ்லம் ஆதார்00:50:5369.97 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - உருது மொழிபெயர்ப்பு00:51:4947.53 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - நயீம் சுல்தான்00:50:3128.93 எம்பி
தாஹா முகமது அப்துல்ரஹ்மான் அல்-ஃபஹத்0:34:3931.73 எம்பி
தலாத் அஃபிஃபி0:34:457.96 எம்பி
தாரெக் அப்துல்கனி தாவோப்0:36:2314.58 எம்பி
தவ்ஃபீக் சயீக்0:47:0221.54 எம்பி
வாதே ஹம்மடி அல் யமானி00:41:2738.05 எம்பி
வலீத் அதிஃப்0:35:558.23 எம்பி
வலீத் இத்ரீஸ் அல்-மனீஸ்0:36:298.36 எம்பி
வலீத் நேஹி0:36:3133.44 எம்பி
யஹ்யா ஹவ்வா0:33:2915.33 எம்பி
யாசன் அல் ஜஸைரி0:39:1524.17 எம்பி
யாசர் அல் தோசாரி0:36:1933.25 எம்பி
யாசர் அல் மஸ்ரோயி0:33:3813.48 எம்பி
யாசர் குரேஷி0:48:1744.21 எம்பி
யாசர் சலமா0:36:1833.23 எம்பி
யாசர் சர்ஹான் எல்டீப்0:40:2336.97 எம்பி
யூசுப் அல்ஷோய்0:39:1335.91 எம்பி
யூசுப் பின் நோவா அஹ்மத்0:27:4312.70 எம்பி
ஜக்கி தகிஸ்தானி0:51:2434.71 எம்பி

கண்ணோட்டம்: யூனுஸ்

பக்கத்தைப் பகிரவும்

010 யூனுஸ்

சூரா யூனுஸ் மூன்று சூராக்களின் தொகுப்பின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது, ஒவ்வொன்றும் ஒரு தீர்க்கதரிசியின் பெயரிடப்பட்டது, அங்கு கடந்த நாடுகளின் கதைகள் மற்றும் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட அல்லாவின் பிரதிநிதிகள் (SWT) விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். சூரா யூனுஸ் என்பது மக்கி சூரா, அதற்கு யூனுஸ் நபியின் பெயரிடப்பட்டிருந்தாலும், அவரது கதை உண்மையில் இந்த சூராவில் மிகக் குறைவாகவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது பற்றிய விரைவான குறிப்பு மட்டுமே உள்ளது. உண்மையில், அவரது கதை சூரா சாஃபாத்தில் மிக விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது அல்லாஹ்வின் புத்தகத்தின் (SWT) ஒரு தனித்துவமான பண்பு ஆகும், அதில் பிரிவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருள் அல்லது கதையின் ஆதிக்கத்தால் பெயரிடப்படவில்லை, எனவே குர்ஆன் சாதாரண புத்தகங்களின் வழக்கமான பாணியிலிருந்து விலகுகிறது அத்தியாயங்கள் அவற்றில் உள்ள உள்ளடக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கும் தலைப்புகள் கொண்ட உலகம்.

இந்த சூராவின் முதல் பாதி அல்லாஹ்விடம் (SWT) இருந்து குர்ஆனின் வெளிப்பாட்டின் ஆசீர்வாதத்தை வலியுறுத்துகிறது, இது மக்கள் சேகரிக்கும் மற்ற உடைமைகளை விட சிறப்பாக விவரிக்கிறது. குர்ஆனின் தற்போதைய ஏற்பாட்டில், நஹ் நஹ் (AS) மற்றும் அவரது மக்களின் கதையை விவரிக்கும் முதல் சூரா இதுதான், இது இனிமேல் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிறது. அடுத்த முக்கிய கதை தீர்க்கதரிசிகள் மூசா (ஏஎஸ்) மற்றும் அவரது சகோதரர் ஹருன் (ஏஎஸ்) மற்றும் வலிமையான ஃபிரானின் சோதனைகளிலிருந்து அவர்களின் மக்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக கொண்டு வரப்பட்டனர் என்பதுதான். யூனுஸ் (AS) அவரைப் பின்பற்றுபவர்களைப் பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறார், மனிதகுலத்தின் வரலாற்றில் அல்லாஹ் (SWT) தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டதற்கு மனிதகுல வரலாற்றில் ஒரே விதிவிலக்கு, அவர்கள் உண்மையாக மனந்திரும்பியதால்.


வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றும் பொறுப்பு ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் உள்ளது என்றும், அல்லாவின் (SWT) பொறுப்பு விசுவாசிகளை மட்டுமே காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் இறுதிப் பத்திகள் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றன. மேலும் நபி a க்கு ஒரு நினைவூட்டல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் அவரை எதிர்ப்பவர்கள் குறித்து அல்லாஹ் (SWT) தீர்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும்.

ta_INTamil
Aar அல் Hudhoudi