057 அல்-ஹதீத்

அத்தியாயங்கள்: 223

ஆர் அல் ஹுதூதி00:14:1813.20MB
அப்தல்லா கமல்0:14:224.94MB
அப்தெல் அஜீஸ் அல் அகமது0:09:088.37 எம்.பி.
அப்தெல் காவி அப்துல் மஜித்00:14:1313.12MB
அப்தெல்ஹமிட் ஹுசைன் - வார்ஷ்0:08:341.97MB
அப்தெல்ம ou ஜிப் பென்கிரேன் - வார்ஷ்0:10:489.89MB
அப்துல் அஜீஸ் அப்துல்லா அல் ஹம்ரி00:10:1823.66 எம்.பி.
அப்துல் பாரி முகமது0:15:446.31MB
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - பிக்தால் - நயீம் சுல்தான்00:28:2916.40MB
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - சஹீஹ் - இப்ராஹிம் நடை00:34:2347.33 எம்.பி.
அப்துல் பாசித்0:27:233.53MB
அப்துல் பாசித் - வார்ஷ்00:14:3213.77MB
அப்துல் பாசித் - முஜாவத்0:27:5125.51MB
அப்துல் பாசித் - முரட்டல்0:13:2318.38 எம்.பி.
அப்துல் கபீர் ஹைதரி00:12:543.05MB
அப்துல் மொஹ்சென் அல் ஒபிகான்0:09:146.34MB
அப்துல் முஹ்சின் அல் காசிம்0:09:0312.43MB
அப்துல் முத்தலிப் இப்னு அச்சோரா - அஸ்பஹானி00:09:589.13MB
அப்துல் ரஹ்மான் அல் யூசுப்0:10:112.34 எம்.பி.
அப்துல் ரஹ்மான் ஜமால் அலூசி0:11:418.03MB
அப்துல் வதூத் ஹனீப்0:08:2011.46MB
அப்துல்-கரீம் அல் ஹஸ்மி0:10:1018.62MB
அப்துல்-முனிம் அப்துல்-முப்தி0:14:3513.36MB
அப்துல்பாரி அத்-துபாயிட்டி0:09:044.16MB
அப்துல்கபீர் அல் ஹதிடி0:09:128.42 எம்.பி.
அப்துல்லா அல் மெட்ரூட்0:12:315.02MB
அப்துல்லா அலி ஜாபீர்0:11:1910.38 எம்.பி.
அப்துல்லா அவத் அல்-ஜுஹானி0:08:397.92MB
அப்துல்லா பாஸ்பர்0:11:1910.37 எம்.பி.
அப்துல்லா பாஸ்பர் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு [இப்ராஹிம் நடை]0:21:3114.77MB
அப்துல்லா கயாத்0:09:268.65MB
அப்துல்லா குலைஃபி00:09:124.31MB
அப்துல்லாஹி அப்பா சரியா00:12:514.51MB
அப்துல்மொஹ்சென் அல்-ஹார்தி0:11:514.75MB
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [அபி அல்-ஹரித் ஒரு அல்-கசாய்]00:11:2610.56MB
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [அட்-டூரி அன் அபி அம்ர்]00:10:399.85MB
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [ஷுபா அன் அசிம்]00:11:0910.31 எம்.பி.
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [சூசி]00:10:4814.93MB
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [கலஃப்]0:12:228.49 எம்.பி.
அப்துர் ரசாக் பின் அப்தான் அல் துலைமி0:13:4512.60 எம்.பி.
அப்துர் ரஹ்மான் அஸ்-சுதாய்ஸ்00:08:4712.91MB
அபு அப்துல்லா முனீர் அல் டவுன்சி0:15:016.88MB
அபுபக்கர் அல்-சத்ரி0:10:314.82MB
ஆதில் கல்பானி0:09:188.52MB
அஹ்மத் அல் ஹவாஷி0:12:4011.61MB
அஹ்மத் அல்னுபாய்ஸ்00:15:1814.11MB
அஹ்மத் காதர் அல்-தாராபுல்சி0:11:142.58MB
அஹ்மத் நைனா00:13:4912.75MB
அஹ்மத் சுலைமான்00:05:241.64MB
அகமது அபூ காஸ்மி0:09:192.14MB
அகமது ஆயிசா எல் மசராவி0:13:012.99 எம்.பி.
அகமது அல் அஜ்மி0:12:4114.53MB
அகமது அல்-ஹுதைஃபி0:10:219.48 எம்.பி.
அகமது அல் மிஸ்பாஹி0:09:082.09MB
அகமது அமீர்0:12:1811.26 எம்.பி.
அகமது முகமது சலாமா0:12:272.86MB
அகமது ராகப்0:13:012.99 எம்.பி.
அகமது சாபர்0:11:192.60 எம்.பி.
அகமது சயீத் மந்தூர்0:12:2211.33 எம்.பி.
அக்ரம் அல் ஆலக்மி0:12:1211.18 எம்.பி.
அல் ஆஷ்ரி ஓம்ரான்0:12:0010.99 எம்.பி.
அல் ஃபதே முஹம்மது ஜுபைர்0:09:154.24MB
அல் ஹுசைனி அல் அசாஸி0:12:1711.24 எம்.பி.
அல் ஹுசைனி அல் அசாசி - குழந்தைகள்00:26:1636.16 எம்.பி.
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபி - [கலூன்]00:11:2310.52MB
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபி00:13:2719.09MB
அலி அபு ஹஷேம்0:10:409.78MB
அலி பராக்0:20:104.62MB
அலி ஹஜ்ஜாஜ் சவுஸி0:12:1611.24 எம்.பி.
அல்சைன் முகமது அகமது0:09:476.72MB
அனஸ் அல்மிமான்00:11:4210.81 எம்.பி.
அய்மான் ஸ்வீடன்0:19:2913.38MB
அஜீஸ் அலிலி0:11:1110.26 எம்.பி.
பத்ர் அல் அலி00:12:2228.39 எம்.பி.
பந்தர் பலீலா0:13:3512.44MB
பாஸல் அப்துல் ரஹ்மான் ரவுய்0:17:0915.70 எம்.பி.
ஈத் ஹசன் அபு ஆச்ரா0:11:3110.55MB
எமத் அல் மன்சரி0:10:297.21 எம்.பி.
பைசல் அல்-ஹலாபி0:11:442.69MB
கட்டணம் அபாத்0:09:4613.42MB
ஃபாத்தி செஃபெரஜிக்00:10:357.36 எம்.பி.
ஃபேசல் வழிகாட்டி0:12:0211.03MB
ஃப ou ட் அல் கமிரி0:08:582.06MB
ஹமாத் சினன்0:10:479.85MB
ஹம்மாம் அப்தெல் ஃபத்தா தவ்ஃபிக்0:10:392.44 எம்.பி.
ஹனி அப்தல்லா0:12:312.87MB
ஹனி அர் ரிஃபாய்0:11:2315.65 எம்.பி.
ஹசன் சலே0:10:184.72MB
ஹதீம் ஃபரீத் அல்வார்0:11:0510.16 எம்.பி.
ஹதெம் ஃபரித்0:11:0510.16 எம்.பி.
ஹுசாம் சித்திக் கோஜா00:09:074.20MB
இப்ராஹிம் அல் அக்தர்0:22:556.56MB
இப்ராஹிம் அல்-தோசாரி0:13:479.47 எம்.பி.
இப்ராஹிம் அல்ஜோர்மி0:12:0711.11MB
இப்ராஹிம் நடை - ஆங்கிலம் மட்டும்00:12:0911.12MB
இத்ரிஸ் அப்கர்0:13:1212.09MB
இல்ஹான் டோக்0:09:584.56MB
இமாத் ஜுஹைர் ஹபீஸ்0:13:188.70 எம்.பி.
ஜாஃபர் மஹ்மூத் ஆடம்00:09:028.37 எம்.பி.
ஜாபர் அப்துல் ஹமீத்0:19:154.41 எம்.பி.
ஜமான் அலோசைமி0:09:543.97MB
ஜமால் ஷேக்கர் அப்துல்லா0:10:545.00MB
ஜஸ்ஸா அல் ஸ்வைலே0:12:0911.13MB
கரீம் மன்ச ou ரி0:30:2627.86 எம்.பி.
கலீத் அபு ஷாடி0:12:272.86MB
கலீத் அல் கஹ்தானி0:15:2721.24 எம்.பி.
காலித் அப்துல்காபி0:09:308.70 எம்.பி.
காலித் அல் ஜலீல்0:11:399.34 எம்.பி.
காலித் அல் மோகன்னா0:12:444.38MB
கலீஃபா அல் துனைஜி0:11:504.75MB
லாயவுன் எல் க ou ச்சி0:11:257.35MB
லு செயிண்ட் கோரன் டிராட்யூட் என் ஃபிராங்காய்ஸ் - பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு0:07:041.62MB
மகேர் அல் மியூக்லி0:09:583.43MB
மகேர் ஷாகாஷிரோ0:10:089.28 எம்.பி.
மஹ்மூத் அல் ரிஃபாய்0:12:2011.30 எம்.பி.
மஹ்மூத் அலி அல் பன்னா0:11:356.63MB
மஹ்மூத் எல் ஷெய்மி0:14:2913.26MB
மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுசரி - [தூரி]00:17:3716.23MB
மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுசரி0:18:366.39MB
மஹ்மூத் கலீல் அல்-ஹுசரி - வார்ஷ்00:18:2217.30 எம்.பி.
மஹ்மூத் சாத் தரூவிச்0:10:304.81MB
மஹ்மூத் சயீத் எல்தாயேப்0:12:162.81MB
மஜீத் அல்-ஜமீல்0:11:4410.75MB
மன்சூர் அல் சலீமி00:12:3411.60 எம்.பி.
மர்வான் சலாம்0:11:4610.78MB
மிஷரி ரஷீத் அலபாஸி0:13:4312.57MB
மிஷரி ரஷீத் அலபாஸி - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [முஹ்சின் கான்] - சாபீர்00:22:1930.74MB
மிஷரி ரஷீத் அலபாஸி - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [சஹீஹ்] - இப்ராஹிம் நடை00:21:4329.92 எம்.பி.
மொயீத் அல்ஹார்த்தி0:07:336.92MB
முகமது அப்தெல் ஹக்கீம் சாத் அல் அப்துல்லா0:10:554.38MB
முகமது அப்தெல் சாமியா ரஸ்லான்0:11:1810.36 எம்.பி.
முகமது அப்தேலாஜிஸ்0:08:107.48 எம்.பி.
முகமது அல் மொஹிஸ்னி0:10:089.29 எம்.பி.
முகமது அல் தயேப் ஹம்தான்0:15:153.49 எம்.பி.
முகமது அல்ஜாபெரி அல் ஹேயானி0:15:417.18MB
முகமது சாஹபவுன்0:09:438.91 எம்.பி.
முகமது எல் பராக்0:12:1511.22 எம்.பி.
முகமது எல் காண்ட ou ய்0:10:0711.58MB
முகமது ஹாசன்0:11:3410.60 எம்.பி.
முகமது மாபாத்0:11:252.62MB
முகமது உஸ்மான் கான்0:10:139.36 எம்.பி.
முகமது ஷாபன் அபு கர்ன்0:13:1112.08MB
முகமது தப்லாவி0:11:3610.63MB
முகமது அல்மோன்ஷெட்0:13:0912.04MB
முகமது இஸ்மாயில் அல் முகாதிம்0:09:278.66MB
முகமது ராச்சத் அல் ஷரீஃப்0:14:4813.55MB
முகமது அயோப் அபு மசென்0:12:382.90MB
முகமது பின் சலேஹ் அபு ஸைத்0:09:292.18 எம்.பி.
முகமது ஹாஷிம் அப்துல் அஜீஸ்0:12:342.88MB
முகமது முஸ்தபா அல் சயாத்0:12:0411.05MB
மோகனாத் சேலம்0:11:4610.78MB
மோஹி எல்-தின் அல் கோர்டி0:12:272.85MB
ம ou சா ஹசன் மாயன்0:11:2810.51MB
முப்தா அல்சால்டனி0:09:1312.66MB
முப்தி இஸ்மாயில் மெங்க்00:09:2713.44MB
முஹம்மது அப்துல் கரீம்0:10:099.31MB
முஹம்மது அல் சுபாயில்00:14:006.51MB
முஹம்மது அல்-ஆலிம் அல்-டோகாலி0:11:1210.27 எம்.பி.
முஹம்மது அல்-லுஹைடன்0:12:1611.25MB
முஹம்மது அல்-மெஹிஸ்னி0:09:5813.75MB
முஹம்மது அன்வர் ஷாஹத்0:14:073.24MB
முஹம்மது அய்யூப் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - முஹ்சின் கான் - மைக்கேல் வாட்டர்ஸ்00:23:1432.01MB
முஹம்மது அய்யூப்0:15:065.19MB
முஹம்மது ஜிப்ரீல்0:11:552.73MB
முஹம்மது சலே ஆலிம் ஷா0:09:509.00 எம்.பி.
முஹம்மது சித்திக் அல்-மின்ஷாவி0:25:038.61MB
முஹம்மது சித்திக் அல் மின்ஷாவி - முஜாவத்00:27:5125.60 எம்.பி.
முஹம்மது சுலைமான் படேல்00:08:0314.85MB
முஹம்மது தாஹா அல் ஜுனைத்0:15:573.66MB
முஹம்மது ஜராமி00:17:3016.12MB
மூசா பிலால்0:09:498.99 எம்.பி.
முஸ்தபா அல் லஹ oun னி0:10:123.52MB
முஸ்தபா இஸ்மாயில்0:14:2813.25MB
முஸ்தபா ராத் அல் அஸ்ஸாவி0:10:489.90MB
முஸ்தபா கர்பி0:11:534.08MB
நபில் அர் ரிஃபாய்0:10:5011.75MB
நசீர் பின் அலி அல் காம்டி0:11:022.53MB
நாசர் அல் கட்டாமி0:12:268.54MB
நியாமா அல்-ஹசன்0:13:454.72MB
நோரீன் முஹம்மது சித்திக் - அபு அம்ர் வழியாக அல்-துரி00:11:2320.93 எம்.பி.
உமர் அல் கசாப்ரி0:13:363.11MB
ராட் முகமது அல் குர்தி00:13:2312.26MB
ரச்சிட் பெலாச்சியா0:07:432.21 எம்.பி.
ரச்சிட் பெலாலியா0:10:292.41 எம்.பி.
ரமலான் சாகூர் ஹுசைன்0:10:149.37 எம்.பி.
சாத் அல்-காம்டி0:11:173.88MB
சபர் அப்துல் ஹகம்0:10:514.36 எம்.பி.
சதாக்கத் அலி0:09:1912.80MB
சஹால் யாசின்0:11:0210.10 எம்.பி.
என்றார் அல்-ஷாலன்0:10:192.37 எம்.பி.
சலா அல் ஹஷேம்0:11:3310.58MB
சலா அல் புடெய்ர்0:09:006.18MB
சலா பா-உத்மான்00:10:304.90MB
சலா புகாதிர்0:10:404.88MB
சலே அல் தலேப்0:09:248.62MB
சலே அல் சஹூத்0:11:2110.41 எம்.பி.
சமீர் பெலாச்சியா0:13:256.14MB
சவுத் அல்-சுரைம்0:08:027.36 எம்.பி.
சயீத் ரமலான்0:10:329.66MB
ஷாஹ்ரியர் பர்ஹிஸ்கர்0:10:321.21 எம்.பி.
ஷாக்கி ஹேமட்00:11:3010.62MB
ஷிராசாத் தாஹர்0:12:2911.43MB
சுதாய்ஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - அஸ்லம் அதர்00:15:3421.46MB
சுதாய்ஸ் மற்றும் ஷுரைம் - உருது மொழிபெயர்ப்பு00:15:1514.06MB
சுதாய்ஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - நயீம் சுல்தான்00:15:038.63MB
தாஹா முகமது அப்துல்ரஹ்மான் அல்-ஃபஹத்0:10:179.41 எம்.பி.
தலாத் அஃபிஃபி0:11:542.73MB
தாரெக் அப்துல்கனி தாவோப்0:10:494.34MB
தவ்ஃபீக் அஸ் சயீக்0:09:498.99 எம்.பி.
வாடி ஹம்மடி அல் யமணி00:13:0312.04MB
வலீத் அதிஃப்0:12:142.81MB
வலீத் இட்ரீஸ் அல்-மனீஸ்0:09:112.11MB
வலீத் நெய்ஹி0:10:269.56MB
யஹ்யா ஹவ்வா0:10:354.84MB
யாசென் அல் ஜசைரி0:13:028.24 எம்.பி.
யாசர் அல் தோசாரி0:12:0311.03MB
யாசர் அல் மஸ்ரோய்0:10:404.28 எம்.பி.
யாசர் குரேஷி0:13:0712.01MB
யாசர் சலாமா0:12:1811.26 எம்.பி.
யாசர் சர்ஹான் எல்டீப்0:12:2111.31 எம்.பி.
யூசுப் அல்ஷோய்0:11:2810.50 எம்.பி.
யூசுப் பின் நோவா அகமது0:11:265.24MB
ஜாக்கி தாகிஸ்தானி0:13:448.71 எம்.பி.

கண்ணோட்டம்: அல்-ஹதீத்

பகிர் பக்கம்

057 அல்-ஹதீத்

இது ஒரு மட்னி சூரா ஆகும், இது இரும்பு உறுப்புக்கு பெயரிடப்பட்டது.

மக்காவைக் கைப்பற்றுவதற்கு முன்னர் அல்லாஹ்வின் வழியில் போராடிய மற்றும் செலவழித்த விசுவாசிகள் பிற்காலத்தில் இதைச் செய்தவர்களுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல, முந்தையவர்கள் அல்லாஹ்வின் (எஸ்.டபிள்யூ.டி) அருகே சிறந்தவர்களாகவும் உயர்ந்தவர்களாகவும் உள்ளனர்.


உயிர்த்தெழுதல் நாளில், விசுவாசிகள் தங்கள் ஒளியின் பிரகாசத்தால் வழிநடத்தப்படுவார்கள், இது நயவஞ்சகர்கள் பயனடைய விரும்பும், ஆனால் தடைசெய்யப்படும்.


பூமியிலுள்ள வாழ்க்கை ஒரு கேளிக்கை மற்றும் மாயை தவிர வேறில்லை.
இரும்பு என்பது அல்லாஹ்வால் (SWT) அனுப்பப்பட்ட ஒரு உறுப்பு ஆகும், மேலும் இது போர் மற்றும் உற்பத்தியில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


நுஹ் (ஏ.எஸ்) மற்றும் இப்ராஹீம் (ஏ.எஸ்) ஆகியோரின் சந்ததியினருக்கு நபி வழங்கப்பட்டது. ஈசா (AS) ஐப் பின்பற்றுபவர்கள் அல்லாஹ்வின் (SWT) இன்பத்தைத் தேடி துறவறத்துடன் புதுமை செய்தனர், ஆனால் அவர்கள் விலகினர்.


இறுதி நபியை நிராகரித்ததன் காரணமாக புத்தகத்தின் மக்கள் இழப்பில் உள்ளனர், அதே நேரத்தில் அவரை நம்பியவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் அருள் (SWT) வழங்கப்படும்.

ta_LKTamil
ஆர் அல் ஹுதூதி