064-தாகபுன்

அத்தியாயங்கள்: 224

Aar அல் Hudhoudi00:06:035.64 எம்பி
அப்தல்லா கமல்0:05:361.93 எம்பி
அப்தெல் அஜீஸ் அல் அகமது0:03:503.53 எம்பி
அப்துல் காவி அப்துல் மஜித்00:06:085.71 எம்பி
அப்தெல்ஹமிட் ஹ்சைன் - வார்ஷ்0:03:520.89 எம்பி
அப்தெல்மouஜிப் பென்கிரான் - வார்ஷ்0:04:444.34 எம்பி
அப்துல் அஜீஸ் அப்துல்லா அல் ஹம்ரி00:06:0113.87 எம்பி
அப்துல் பாரி முகமது0:07:132.90 எம்பி
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - பிக்தால் - நயீம் சுல்தான்00:11:426.79 எம்பி
அப்துல் பாசித் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஸஹீஹ் - இப்ராகிம் நடை00:14:1419.65 எம்பி
அப்துல் பாசித்0:11:331.50 எம்பி
அப்துல் பாசித் - வார்ஷ்00:06:096.10 எம்பி
அப்துல் பாசித் - முஜாவாத்0:11:3610.63 எம்பி
அப்துல் பாசித் - முரட்டல்0:05:538.09 எம்பி
அப்துல் கபீர் ஹைதாரி00:05:291.35 எம்பி
அப்துல் லத்தீப் இஸ்மாயில் அப்துல் ரஹ்மான்00:04:492.30 எம்பி
அப்துல் மஜித் ரஹ்மான்00:04:403.29 எம்பி
அப்துல் மொஹ்சன் அல் ஒபேகன்0:03:312.42 எம்பி
அப்துல் முஹ்சின் அல் காசிம்0:04:025.56 எம்பி
அப்துல் ரஹ்மான் அல் யூசுப்0:04:541.13 எம்பி
அப்துல் ரஹ்மான் ஜமால் ஆலூசி0:04:353.15 எம்பி
அப்துல் வதூத் ஹனீப்0:03:344.90 எம்பி
அப்துல்-கரீம் அல் ஹஸ்மி0:03:486.95 எம்பி
அப்துல்-முனிம் அப்துல்-முப்தி0:05:345.11 எம்பி
அப்துல்அசிஸ் அஸ்-ஜஹ்ரானி00:05:445.34 எம்பி
AbdulBari ath-Thubaity0:03:401.69 எம்பி
அப்துல்லா அல் புரைமி0:04:584.56 எம்பி
அப்துல்லா அல் மாட்ரூட்0:05:022.02 எம்பி
அப்துல்லா அலி ஜாபிர்0:04:374.24 எம்பி
அப்துல்லா அவத் அல்-ஜுஹானி0:03:163.00 எம்பி
அப்துல்லா பாஸ்பர்0:04:374.23 எம்பி
அப்துல்லா பாஸ்பர் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு [இப்ராஹிம் நடை]0:09:076.26 எம்பி
அப்துல்லா காயத்0:03:303.21 எம்பி
அப்துல்லா குலைஃபி00:04:122.02 எம்பி
அப்துல்லாஹி அப்பா ஜாரியா00:05:412.05 எம்பி
அப்துல்மோகன் அல்-ஹார்த்தி0:04:401.88 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி-[அபி அல்-ஹாரித் மற்றும் அல்-காசாய்]00:04:474.47 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [ad -Doori an Abi Amr]00:04:264.15 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [சுபா அன் அசிம்]00:04:494.51 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [சூசி]00:04:296.26 எம்பி
அப்துர் ரஷீத் சூஃபி - [கலஃப்]0:04:493.31 எம்பி
அப்துர் ரசாக் பின் அப்தன் அல் துலைமி0:06:205.80 எம்பி
அப்துர் ரஹ்மான் அஸ்-சுதைஸ்00:04:056.46 எம்பி
அபு அப்துல்லா முனீர் அல் தounன்சி0:06:503.13 எம்பி
அபு பக்கர் அல்-ஷத்ரி0:04:312.07 எம்பி
அடில் கல்பானி0:03:523.56 எம்பி
அஹ்மத் அல் ஹவாஷி0:04:083.80 எம்பி
அஹ்மத் அல்னுஃபைஸ்00:06:215.91 எம்பி
அஹ்மத் காதர் அல்-தாராபுல்சி0:05:224.91 எம்பி
அகமது நைனா00:05:094.81 எம்பி
அஹ்மத் சுலைமான்00:06:241.92 எம்பி
அஹ்மத் தலேப் ஹமீது00:05:031.25 எம்பி
அகமது ஐஸ்ஸா எல் மசரவி0:05:181.22 எம்பி
அகமது அல் அஜ்மி0:06:397.63 எம்பி
அகமது அல்-ஹுதைஃபை0:04:314.15 எம்பி
அகமது அல் மிஸ்பாஹி0:03:220.77 எம்பி
அகமது அமீர்0:05:204.89 எம்பி
அகமது முகமது சலாமா0:05:221.23 எம்பி
அஹமது சபர்0:04:261.02 எம்பி
அகமது சயீத் மாண்டூர்0:05:355.11 எம்பி
அக்ரம் அல் ஆலக்மி0:04:203.98 எம்பி
அல் ஆஷ்ரி ஓம்ரான்0:05:024.61 எம்பி
அல் ஃபதே முஹம்மது ஜுபைர்0:04:031.86 எம்பி
அல் ஹுசைனி அல் அசாஸி0:05:104.74 எம்பி
அல் ஹுசைனி அல் அசாஸி - குழந்தைகள்00:11:4516.23 எம்பி
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபை-[காலூன்]00:05:114.85 எம்பி
அலி அப்துர்-ரஹ்மான் அல்-ஹுதைஃபி00:06:038.95 எம்பி
அலி பாராக்0:09:182.13 எம்பி
அலி ஹஜ்ஜாஜ் சouசி0:05:274.99 எம்பி
அல்சைன் முகமது அகமது0:04:152.92 எம்பி
அமீர் அல் மொஹல்ஹால்0:05:211.23 எம்பி
அனஸ் அல்மிமான்00:04:494.50 எம்பி
அய்மன் ஸ்வீட்0:08:175.69 எம்பி
அஜீஸ் அலிலி0:04:394.27 எம்பி
படாவி அல் கஹ்லாவி00:05:435.32 எம்பி
பத்ர் அல் அலி00:05:1512.10 எம்பி
பஹாவுதீன் துவால்ப்00:05:0011.54 எம்பி
பந்தர் பலீலா0:05:315.06 எம்பி
பெசல் அப்துல் ரஹ்மான் ரவுய்0:07:336.91 எம்பி
சேக்னா அவுல்ட் சையத் எல் ஹஜ்00:04:191.08 எம்பி
தர்விஷ் ஃபராஜ் தர்விஷ் அல் அட்டார்00:05:174.93 எம்பி
ஈத் ஹசன் அபு ஆச்ரா0:04:414.29 எம்பி
எமாட் அல் மன்சாரி0:04:373.18 எம்பி
Ezzat Sabri00:06:185.87 எம்பி
எஸெடின் அமர்னே00:05:152.50 எம்பி
ஃபஹத் அல் குராப்00:04:051.97 எம்பி
கட்டணங்கள் அப்பாட்0:04:296.17 எம்பி
Fatih Seferagic00:04:102.96 எம்பி
ஃபouத் அல் காமிரி0:03:470.87 எம்பி
ஹமாத் சினான்0:04:394.23 எம்பி
ஹம்மாம் அப்தெல் ஃபத்தா தawபிக்0:04:581.14 எம்பி
ஹனி அப்தல்லா0:05:031.16 எம்பி
ஹனி அர் ரிஃபாய்0:04:396.38 எம்பி
ஹசன் சாலே0:04:201.99 எம்பி
ஹதெம் ஃபரித்0:04:544.50 எம்பி
ஹுஸாம் சித்திக் கோஜா00:04:131.96 எம்பி
இப்ராஹிம் அல் அக்தர்0:06:081.76 எம்பி
இப்ராஹிம் அல்-தோசாரி0:05:273.74 எம்பி
இப்ராஹிம் அழகோரி00:03:321.71 எம்பி
இப்ராஹிம் அல்ஜோர்மி0:05:084.71 எம்பி
இப்ராஹிம் நடை - ஆங்கிலம் மட்டும்00:05:224.92 எம்பி
இல்ஹான் டோக்0:04:392.13 எம்பி
இமாத் ஜுஹைர் ஹபீஸ்0:05:253.48 எம்பி
இஸ்லாம் சோபி00:05:465.30 எம்பி
ஜாஃபர் மஹ்மூத் ஆடம்00:04:274.17 எம்பி
ஜாபர் அப்துல் ஹமீத்0:07:361.75 எம்பி
ஜமான் அலோசைமி0:04:101.68 எம்பி
ஜமால் சேகர் அப்துல்லா0:04:141.94 எம்பி
ஜாஸ் அல் ஸ்வைலே0:05:365.13 எம்பி
கரீம் மன்சோரி0:12:3911.58 எம்பி
காலிட் அபு ஷாடி0:05:131.20 எம்பி
காலிட் அல் கஹ்தானி0:04:356.31 எம்பி
காலித் அப்துல்காபி0:04:013.69 எம்பி
காலித் அல் ஜலீல்0:04:333.65 எம்பி
காலித் அல் மோகன்னா0:05:381.94 எம்பி
கலீஃபா அல் துனைஜி0:05:142.10 எம்பி
லாயூன் எல் கூச்சி0:04:523.15 எம்பி
Le Saint Coran traduit en francais - பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு0:03:180.76 எம்பி
மஹர் அல் முஅக்லி0:04:531.68 எம்பி
மகேர் ஷகஷிரோ0:03:583.63 எம்பி
மஹ்மூத் அல் ரிஃபாய்0:05:174.84 எம்பி
மஹ்மூத் அல்-தாபிப்0:04:254.05 எம்பி
மஹ்மூத் அலி அல் பன்னா0:05:142.98 எம்பி
மஹ்மூத் எல் ஷெய்மி0:06:295.94 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல் -ஹுசரி - [தூரி]00:07:357.04 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல்-ஹுசரி0:08:242.88 எம்பி
மஹ்மூத் கலீல் அல் -ஹுசரி - வார்ஷ்00:08:308.26 எம்பி
மஹ்மூத் சாத் தரூச்0:04:232.01 எம்பி
மஹ்மூத் சையத் எல்டாயேப்0:05:401.30 எம்பி
மன்சூர் அல் சலமி00:07:276.92 எம்பி
மிஷாரி ரஷித் அலஃபாஸி0:05:254.96 எம்பி
மிஷாரி ரஷித் அலஃபாஸி - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [முஹ்சின் கான்] - சாபிர்00:09:2713.08 எம்பி
மிஷாரி ரஷித் அலஃபாஸி - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [ஸஹீஹ்] - இப்ராகிம் நடை00:09:0612.60 எம்பி
மொய்த் அல்ஹார்த்தி0:03:193.05 எம்பி
முகமது அப்தெல் ஹக்கீம் சாத் அல் அப்துல்லா0:04:211.75 எம்பி
முகமது அப்தெல் சாமியா ரஸ்லான்0:05:054.66 எம்பி
முகமது அப்தெலசிஸ்0:03:413.37 எம்பி
முகமது அல் மோஹிஸ்னி0:03:433.41 எம்பி
முகமது அல் தயேப் ஹம்தான்0:05:311.26 எம்பி
முகமது அல்ஜபரி அல் ஹேயானி0:04:462.19 எம்பி
முகமது சாஹ்பவுன்0:04:043.72 எம்பி
மொஹமட் எல் காந்தouய்0:04:064.69 எம்பி
முகமது ஹாசன்0:04:574.55 எம்பி
முகமது மாபாத்0:04:301.03 எம்பி
முகமது ஒஸ்மான் கான்0:04:113.84 எம்பி
முகமது ஷாபான் அபு கார்ன்0:05:325.07 எம்பி
முகமது தப்லாவி0:05:024.62 எம்பி
முகமது அல்மன்ஷெட்0:05:044.65 எம்பி
முகமது இஸ்மாயில் அல் முகத்திம்0:03:583.64 எம்பி
முகமது ரசாத் அல் ஷரீப்0:06:135.69 எம்பி
முகமது அயூப் அபு மஸென்0:05:151.21 எம்பி
முகமது பின் சலே அபு ஜைத்0:03:503.51 எம்பி
முகமது ஹாசிம் அப்துல் அஜீஸ்0:05:371.29 எம்பி
மோஹி எல்-தின் அல் கூர்டி0:05:131.20 எம்பி
முகமட் ஹடி டூர்00:07:405.36 எம்பி
மssசா ஹாசன் மாயன்0:04:498.82 எம்பி
முப்தா அல்சால்டனி0:03:515.30 எம்பி
முப்தி இஸ்மாயில் மென்க்00:03:445.59 எம்பி
முஹம்மது அப்துல் கரீம்0:04:193.96 எம்பி
முஹம்மது அல் சுப்பாயில்00:05:282.60 எம்பி
முஹம்மது அல்-ஆலிம் அல்-டோகாலி0:04:484.40 எம்பி
முஹம்மது அல்-லுஹைடன்0:05:365.14 எம்பி
முஹம்மது அல்-மெஹிஸ்னி0:02:543.97 எம்பி
முஹம்மது அன்வர் ஷாஹத்0:06:001.38 எம்பி
முஹம்மது அய்யூப் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - முஹ்சின் கான் - மிகல் வாட்டர்ஸ்00:09:3313.21 எம்பி
முஹம்மது அய்யூப்0:05:441.98 எம்பி
முஹம்மது ஜிப்ரீல்0:04:311.04 எம்பி
முஹம்மது சலே ஆலிம் ஷா0:04:354.21 எம்பி
முஹம்மது சித்திக் அல்-மின்ஷாவி0:12:454.38 எம்பி
முஹம்மது சித்திக் அல் -மின்ஷாவி - முஜாவாத்00:12:4417.59 எம்பி
முஹம்மது சுலைமான் படேல்00:03:366.70 எம்பி
முஹம்மது ஜராமி00:07:417.12 எம்பி
மூசா பிலால்0:03:567.22 எம்பி
முஸ்தபா அல் லஹounனி0:04:211.51 எம்பி
முஸ்தபா இஸ்மாயில்0:06:175.76 எம்பி
முஸ்தபா ராத் அல் அசாவி0:04:354.21 எம்பி
முஸ்தபா கர்பி0:04:351.58 எம்பி
நபில் அர் ரிஃபாய்0:05:005.24 எம்பி
நாசர் அல் கட்டாமி0:05:463.97 எம்பி
நியாமா அல்-ஹசன்0:06:212.18 எம்பி
நோரின் முஹம்மது சித்திக் - அபு அம்ர் வழியாக அல் -துரி00:04:458.80 எம்பி
உமர் அல் கஜாப்ரி0:05:591.37 எம்பி
ஒசாமா அல்சாஃபி0:05:081.18 எம்பி
ராத் முகமது அல் குர்தி00:06:065.59 எம்பி
ராசிட் பெலாச்சியா0:03:200.96 எம்பி
ராசிட் பெலலியா0:04:173.92 எம்பி
சாத் அல்-காம்டி0:04:311.55 எம்பி
சபர் அப்துல் ஹகம்0:04:341.84 எம்பி
சதகத் அலி0:03:274.74 எம்பி
சாஹ்ல் யாசின்0:04:053.75 எம்பி
அல்-ஷாலன் கூறினார்0:04:170.99 எம்பி
சலா அல் ஹாஷேம்0:04:544.49 எம்பி
சலா அல்-புடைர்0:04:042.80 எம்பி
சலா பா-உத்தமன்00:04:212.09 எம்பி
சலா புகாதிர்0:04:171.96 எம்பி
சலே அல் சாஹுத்0:04:574.54 எம்பி
சலே பின் ஹுமைத்00:03:483.58 எம்பி
சமீர் பெலாச்சியா0:05:512.68 எம்பி
சவுத் அல்-ஷுரைம்0:03:253.14 எம்பி
ரமலான் கூறினார்0:04:494.43 எம்பி
ஷாஹாரியார் பாரிஸ்கர்0:04:190.50 எம்பி
ஷாக்கி ஹமீட்00:04:424.39 எம்பி
ஷிராசாத் தாஹர்0:05:054.67 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - அஸ்லம் ஆதார்00:06:529.52 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - உருது மொழிபெயர்ப்பு00:06:306.05 எம்பி
சுதைஸ் மற்றும் ஷுரைம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - [பிக்தால்] - நயீம் சுல்தான்00:06:503.93 எம்பி
தாஹா முகமது அப்துல்ரஹ்மான் அல்-ஃபஹத்0:04:514.44 எம்பி
தலாத் அஃபிஃபி0:04:351.05 எம்பி
தாரெக் அப்துல்கனி தாவோப்0:04:592.01 எம்பி
தவ்ஃபீக் சயீக்0:04:274.09 எம்பி
துர்கி அல் ருமைஹ்0:05:034.62 எம்பி
வாதே ஹம்மடி அல் யமானி00:05:585.57 எம்பி
வலீத் இத்ரீஸ் அல்-மனீஸ்0:03:480.87 எம்பி
வலீத் நேஹி0:04:203.98 எம்பி
யஹ்யா ஹவ்வா0:04:101.91 எம்பி
யாசன் அல் ஜஸைரி0:05:093.25 எம்பி
யாசர் அல் தோசாரி0:04:544.50 எம்பி
யாசர் அல் மஸ்ரோயி0:04:141.70 எம்பி
யாசர் குரேஷி0:05:124.77 எம்பி
யாசர் சலமா0:04:504.44 எம்பி
யாசர் சர்ஹான் எல்டீப்0:05:104.74 எம்பி
யூசுப் அல்ஷோய்0:04:504.43 எம்பி
யூசுப் பின் நோவா அஹ்மத்0:04:232.02 எம்பி
ஜக்கி தகிஸ்தானி0:06:093.91 எம்பி

Overview: At-Taghabun

பக்கத்தைப் பகிரவும்

064-தாகபுன்

This is a Madni surah, and draws its name from the mention of the word At Taghaabun in the middle of the surah, with reference to the Day of Resurrection.

The previous nations refused to believe the messengers sent to them from Allaah (SWT), saying that they were ordinary human beings like them. The purpose behind messengers being ordinary men was that they could demonstrate how the message was to be acted upon and be an example to follow. The responsibility of the prophets has always been to warn only.

Spending in the way of Allaah (SWT) has been likened to lending Allaah (SWT) a good loan, that He will multiply its rewards and forgive the believers in return.

ta_INTamil
Aar அல் Hudhoudi