عبد الرشید صوفی - [اشت-دوری عن ابی عمرو]

آڈیو اقساط: 114

001 الفاتحہ00:00:46 · 0.80MB
002 البقرہ02:01:12 · 111.05MB
003 آلِ عمران01:09:08 · 63.39MB
004 عن نساء01:11:36 · 65.65MB
005 الم ما ماحدہ00:53:09 · 48.76MB
006 الانعام00:58:15 · 53.43MB
007 الاعراف01:04:15 · 58.92MB
008 الانفال00:23:01 · 21.17MB
009 اٹ توبہ00:45:42 · 41.93MB
010 یونس00:36:52 · 33.85MB
011 ہود00:33:45 · 30.99MB
012 یوسف00:31:37 · 29.04MB
013 آر راڈ00:16:05 · 14.82MB
014 ابراہیم00:16:39 · 15.35MB
015 الحجر00:13:11 · 12.17MB
016 عن النحل00:35:56 · 32.99MB
017 الاسرا00:27:41 · 25.44MB
018 الکحف00:27:28 · 25.24MB
019 مریم00:16:40 · 15.35MB
020 ٹا-ہا00:23:28 · 21.58MB
021 الانبیہ00:21:24 · 19.68MB
022 الحاج00:25:21 · 23.31MB
023 المومنون00:19:44 · 18.16MB
024 عن نور00:23:49 · 21.90MB
025 الفرقان00:15:31 · 14.30MB
026 اش-شوارا00:24:31 · 22.54MB
027 عن نمل00:22:15 · 20.47MB
028 القصص00:25:07 · 23.10MB
029 الانکبوٹ00:17:48 · 16.39MB
030 آر روم00:15:44 · 14.50MB
031 لقمان00:10:01 · 9.27MB
032 سجدہ00:06:50 · 6.36MB
033 الاحزاب00:24:07 · 22.18MB
034 صبا00:15:39 · 14.42MB
035 فاطر00:14:51 · 13.69MB
036 یا سین00:13:41 · 12.62MB
037 اصفہف00:18:07 · 16.68MB
038 افسوس کی بات ہے00:13:55 · 12.84MB
039 Az-Zumar00:20:40 · 19.02MB
040 غافر00:21:31 · 19.79MB
041 فوسلائٹ00:14:57 · 13.79MB
042 عاشورا00:15:45 · 14.52MB
043 Az-Zukhruf00:16:23 · 15.09MB
044 Ad-Dukhan00:06:55 · 6.43MB
045 الجاتھیا00:08:54 · 8.25MB
046 الافق00:11:41 · 10.79MB
047 محمد00:10:08 · 9.38MB
048 الفاتح00:10:15 · 9.49MB
049 الحجرات00:06:40 · 6.20MB
050 قیف00:06:28 · 6.02MB
051 ادھ دھریات00:07:28 · 6.93MB
052 اتور00:06:26 · 5.98MB
053 عن نجم00:06:17 · 5.85MB
054 القمر00:06:47 · 6.31MB
055 ارحمٰن00:08:00 · 7.41MB
056 الوکیہ00:08:22 · 7.76MB
057 الحدید00:10:39 · 9.85MB
058 المجداللہ00:08:42 · 8.06MB
059 الحشر00:08:18 · 7.70MB
060 الممتحینہ00:06:57 · 6.47MB
061 As-Saff00:04:09 · 3.89MB
062 الجموعہ00:03:05 · 2.92MB
063 المنافقون00:03:32 · 3.33MB
064 at-Taghabun00:04:26 · 4.15MB
065 اٹ طالق00:05:20 · 4.98MB
066 تحریم00:04:46 · 4.47MB
067 الملک00:05:47 · 5.39MB
068 القلم00:05:53 · 5.49MB
069 الحققہ00:05:25 · 5.06MB
070 الماریج00:04:35 · 4.29MB
071 نوح00:04:12 · 3.94MB
072 الجن00:04:55 · 4.60MB
073 المظلم00:03:40 · 3.46MB
074 المغدثیر00:04:52 · 4.56MB
075 القائمہ00:03:05 · 2.91MB
076 الانسان00:04:49 · 4.51MB
077 المرسلات00:03:55 · 3.68MB
078 عن نباء00:03:27 · 3.25MB
079 عن نازیہ00:03:26 · 3.24MB
080 اباسا00:02:47 · 2.64MB
081 اٹ - تکویر00:02:01 · 1.94MB
082 ال انفطار00:01:39 · 1.60MB
083 المطاففین00:03:32 · 3.34MB
084 الانشقاق00:02:01 · 1.94MB
085 البوروج00:02:01 · 1.94MB
086 عطارق00:01:13 · 1.21MB
087 الاعلاء00:01:20 · 1.31MB
088 الغشیہ00:01:42 · 1.66MB
089 الفجر00:02:37 · 2.49MB
090 البلاد00:01:28 · 1.43MB
091 اش شمس00:01:06 · 1.10MB
092 اللیل00:01:28 · 1.43MB
093 Ad-Dhuha00:00:52 · 0.89MB
094 الانشیرہ00:00:32 · 0.58MB
095 اٹ ٹن00:00:43 · 0.75MB
096 العلق00:01:20 · 1.32MB
097 القدر00:00:36 · 0.65MB
098 البیعینہ00:01:42 · 1.66MB
099 Az-Zzzala00:00:47 · 0.81MB
100 العیادت00:00:50 · 0.86MB
101 القاریہ00:00:46 · 0.80MB
102 اٹ-ٹاکاتور00:00:39 · 0.68MB
103 العصر00:00:19 · 0.38MB
104 الحمزہ00:00:42 · 0.74MB
105 الفیل00:00:31 · 0.56MB
106 قریش00:00:27 · 0.50MB
107 المون00:00:34 · 0.61MB
108 الکوثر00:00:16 · 0.34MB
109 الکافرون00:00:38 · 0.68MB
110 عن نصر00:00:26 · 0.49MB
111 المسعد00:00:30 · 0.55MB
112 الاخلاص00:00:15 · 0.32MB
113 الفلق00:00:24 · 0.46MB
114 این ناس00:00:30 · 0.56MB

عبدالرشید صوفی سے سنیں - [ادوری عن ابی عمرو] پر:

ایپل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس گوگل پوڈکاسٹس گوگل پوڈکاسٹس پوڈکاسٹس کو اسپاٹائف کریں پوڈکاسٹس کو اسپاٹائف کریں اینڈرائیڈ ایپ اینڈرائیڈ ایپ

عبد الرشید صوفی کے بارے میں - [اشت-دوری عن ابی عمرو]

اس پیج کو شیئر کریںپیج شیئر کریں

ملک: سوڈان

001 الفاتحہ