محمود الشیمی

001 الفاتحہ0:01:071.03MB
002 البقرہ2:36:54143.65MB
003 آلِ عمران1:35:2387.33MB
004 عن نساء0:03:463.46MB
005 الم ما ماحدہ1:13:1067.00MB
006 الانعام1:13:3267.33MB
007 الاعراف1:28:3281.06MB
008 الانفال0:38:1835.07MB
009 اٹ توبہ1:14:1667.99MB
010 یونس0:50:2146.10MB
011 ہود0:50:3546.32MB
012 یوسف0:46:4442.79MB
013 آر راڈ0:25:0022.89MB
014 ابراہیم0:26:1524.04MB
015 الحجر0:19:1617.65MB
016 عن النحل0:46:2942.57MB
017 الاسرا0:36:2833.40MB
018 الکحف0:40:1636.87MB
019 مریم0:22:4220.79MB
020 ٹا-ہا0:29:4927.30MB
021 الانبیہ0:30:1227.66MB
022 الحاج0:32:5830.19MB
023 المومنون0:29:2026.85MB
024 عن نور0:34:3731.70MB
025 الفرقان0:20:0418.38MB
026 اش-شوارا0:35:5732.92MB
027 عن نمل0:32:5930.21MB
028 القصص0:35:2932.49MB
029 الانکبوٹ0:25:1223.08MB
030 آر روم0:20:2418.69MB
031 لقمان0:13:4312.56MB
032 سجدہ0:10:319.64MB
033 الاحزاب0:31:5229.18MB
034 صبا0:20:5519.15MB
035 فاطر0:20:0318.37MB
036 یا سین0:19:4318.06MB
037 اصفہف0:26:4924.55MB
038 افسوس کی بات ہے0:22:3020.60MB
039 Az-Zumar0:32:1529.53MB
040 غافر0:33:4030.84MB
041 فوسلائٹ0:23:1821.34MB
042 عاشورا0:23:4621.77MB
043 Az-Zukhruf0:22:4020.76MB
044 Ad-Dukhan0:09:529.04MB
045 الجاتھیا0:11:2610.47MB
046 الافق0:17:1915.86MB
047 محمد0:12:2311.34MB
048 الفاتح0:12:0311.04MB
049 الحجرات0:10:149.37MB
050 قیف0:09:559.09MB
051 ادھ دھریات0:10:079.28MB
052 اتور0:09:248.61MB
053 عن نجم0:09:128.43MB
054 القمر0:09:048.31MB
055 ارحمٰن0:12:3711.56MB
056 الوکیہ0:13:0411.97MB
057 الحدید0:14:2913.26MB
058 المجداللہ0:13:4612.61MB
059 الحشر0:13:4212.55MB
060 الممتحینہ0:09:519.03MB
061 As-Saff0:05:184.85MB
062 الجموعہ0:04:484.40MB
063 المنافقون0:05:104.73MB
064 at-Taghabun0:06:295.94MB
065 اٹ طالق0:07:577.29MB
066 تحریم0:06:566.36MB
067 الملک0:08:337.83MB
068 القلم0:09:058.32MB
069 الحققہ0:08:187.60MB
070 الماریج0:06:346.02MB
071 نوح0:06:115.67MB
072 الجن0:07:156.64MB
073 المظلم0:05:234.94MB
074 المغدثیر0:07:146.63MB
075 القائمہ0:04:344.18MB
076 الانسان0:06:576.37MB
077 المرسلات0:06:045.56MB
078 عن نباء0:05:305.04MB
079 عن نازیہ0:05:044.64MB
080 اباسا0:04:224.01MB
081 اٹ - تکویر0:03:173.01MB
082 ال انفطار0:02:272.25MB
083 المطاففین0:05:184.86MB
084 الانشقاق0:02:552.68MB
085 البوروج0:02:462.55MB
086 عطارق0:01:501.68MB
087 الاعلاء0:01:581.81MB
088 الغشیہ0:02:342.36MB
089 الفجر0:04:013.69MB
090 البلاد0:02:132.04MB
091 اش شمس0:01:331.43MB
092 اللیل0:02:041.90MB
093 Ad-Dhuha0:01:131.12MB
094 الانشیرہ0:00:540.83MB
095 اٹ ٹن0:01:091.05MB
096 العلق0:01:551.76MB
097 القدر0:00:520.79MB
098 البیعینہ0:02:262.24MB
099 Az-Zzzala0:01:020.95MB
100 العیادت0:01:141.13MB
101 القاریہ0:01:111.08MB
102 اٹ-ٹاکاتور0:00:580.90MB
103 العصر0:00:300.46MB
104 الحمزہ0:01:020.95MB
105 الفیل0:00:450.70MB
106 قریش0:00:450.69MB
107 المون0:00:560.85MB
108 الکوثر0:00:270.42MB
109 الکافرون0:01:000.92MB
110 عن نصر0:00:390.60MB
111 المسعد0:00:450.69MB
112 الاخلاص0:00:250.38MB
113 الفلق0:00:380.58MB
114 این ناس0:01:030.96MB

About Mahmoud El Sheimy

ملک: کویت

Mahmoud El Sheimy is from Kuwaiti origin, prolific and eminent Shaykh Mahmoud Muhammad Rachad El Sheimy Al Masri is the owner of a soulful and heartwarming baritone with which he has mesmerized the minds of the Muslim Ummah by reciting the Book of Allah to perfection.

He is employed at present as a Muezzin in Moudi Al Omar Masjid.

urUrdu
001 الفاتحہ