محمد صلاح الدین کبرا

آڈیو اقساط: 42

001 الفاتحہ00:00:47 · 0.46MB
011 ہود00:40:54 · 28.18MB
012 یوسف00:36:08 · 24.90MB
015 الحجر00:16:17 · 11.28MB
016 عن النحل00:38:27 · 26.50MB
018 الکحف00:32:53 · 22.67MB
019 مریم00:21:32 · 9.95MB
037 اصفہف00:19:58 · 13.81MB
052 اتور00:07:48 · 5.45MB
053 عن نجم00:08:21 · 5.83MB
054 القمر00:07:51 · 5.49MB
058 المجداللہ00:11:34 · 8.04MB
084 الانشقاق00:02:22 · 1.72MB
085 البوروج00:02:15 · 1.64MB
086 عطارق00:01:27 · 1.09MB
087 الاعلاء00:01:39 · 1.23MB
088 الغشیہ00:02:02 · 1.49MB
089 الفجر00:03:03 · 2.19MB
090 البلاد00:01:52 · 1.37MB
091 اش شمس00:01:23 · 1.04MB
092 اللیل00:01:45 · 1.29MB
093 Ad-Dhuha00:01:03 · 0.82MB
094 الانشیرہ00:00:36 · 0.51MB
095 اٹ ٹن00:00:46 · 0.63MB
096 العلق00:01:34 · 1.17MB
097 القدر00:00:38 · 0.54MB
098 البیعینہ00:01:47 · 1.32MB
099 Az-Zzzala00:00:52 · 0.69MB
100 العیادت00:00:58 · 0.76MB
101 القاریہ00:00:51 · 0.68MB
102 اٹ-ٹاکاتور00:00:42 · 0.58MB
103 العصر00:00:22 · 0.35MB
104 الحمزہ00:00:49 · 0.66MB
105 الفیل00:00:33 · 0.47MB
106 قریش00:00:30 · 0.43MB
107 المون00:00:37 · 0.52MB
108 الکوثر00:00:17 · 0.29MB
109 الکافرون00:00:33 · 0.48MB
111 المسعد00:00:33 · 0.47MB
112 الاخلاص00:00:18 · 0.31MB
113 الفلق00:00:30 · 0.44MB
114 این ناس00:00:33 · 0.47MB

سنئے محمد صلاح الدین کبرا سے:

ایپل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس اینڈرائیڈ ایپ اینڈرائیڈ ایپ

محمد صلاح الدین کبرا کے بارے میں

اس پیج کو شیئر کریںپیج شیئر کریں
001 الفاتحہ