081 اٹ - تکویر

اقساط: 321

عار الہودھوی00:02:40 · 2.54MB
عبد اللہ کامل0:02:44 · 0.94MB
عبد العزیز آل احمد0:01:36 · 1.47MB
عبدل کاوی عبد الماجد00:02:54 · 2.75MB
عبدلہیم حیسین۔ وارش0:01:34 · 0.36MB
عبدلموجیب بینکرائین۔ وارش0:02:09 · 1.97MB
عبد العزیز ارا راذھن00:01:47 · 1.00MB
عبد العزیز عبد اللہ الحمری00:02:50 · 6.59MB
عبدالباری محمد0:03:03 · 1.23MB
عبدالباسط - انگریزی ترجمہ - پِکتھل - نعیم سلطان00:04:53 · 2.89MB
عبدالباسط - انگریزی ترجمہ - صحیح - ابراہیم واک00:06:53 · 9.54MB
عبدالباسط0:05:06 · 0.66MB
عبدالباسط - وارش00:03:00 · 3.21MB
عبدالباسط ۔مجاواد0:05:07 · 4.70MB
عبدالباسط - مراتال0:02:28 · 3.40MB
عبد الکبیر حیدری00:02:42 · 0.71MB
عبد المجید رحمن00:01:53 · 1.82MB
عبد المحسن ال اوبیکن0:01:42 · 1.18MB
عبد المحسن القاسم0:01:50 · 2.54MB
عبد الرحمن ال یوسف0:02:04 · 0.48MB
عبد الرحمن جمال الوسی0:02:21 · 1.62MB
عبد الودود حنیف0:01:30 · 2.07MB
عبد الکریم الحزمی0:02:49 · 5.16MB
عبد المنیم عبد المبدی0:03:04 · 2.82MB
عبد العزیز الزہرانی00:03:00 · 2.84MB
عبدالباری ایتھ تھوبٹی0:01:38 · 0.76MB
عبد الہدی کانکیری0:02:38 · 1.82MB
عبد الکبیر الہدیi0:02:06 · 1.93MB
عبد اللہ البرمی0:02:08 · 1.96MB
عبد اللہ المعروف0:02:25 · 0.97MB
عبد اللہ علی جابر0:02:07 · 1.95MB
عبد اللہ عواد الجوہانی0:01:33 · 1.43MB
عبد اللہ بسفر0:02:00 · 1.84MB
عبد اللہ بسفر - انگریزی ترجمہ [ابراہیم واک]0:04:29 · 3.08MB
عبداللہ خیاط0:01:44 · 1.61MB
عبد اللہ خلفی00:01:46 · 0.90MB
عبداللہی ابا ثریا - [خلف]00:02:50 · 2.69MB
عبد اللہی ابا ثریا00:02:34 · 0.98MB
عبد المحسن الحارتی0:02:11 · 0.88MB
عبد الرشید صوفی - [ابی الحارث ایک الکاسائی]00:02:18 · 2.20MB
عبد الرشید صوفی - [اشت-دوری عن ابی عمرو]00:02:01 · 1.94MB
عبد الرشید صوفی - [شعبہ ایک عاصم]00:02:10 · 2.08MB
عبد الرشید صوفی - [سوسی]00:02:12 · 3.11MB
عبد الرشید صوفی - [خلف]0:02:39 · 1.82MB
عبد الرزاق بن ابتان الدلیمی0:03:00 · 2.75MB
عبد الرحمن آس سدیس00:01:42 · 3.17MB
عبد الرحمن سادین0:11:48 · 10.80MB
ابو عبد اللہ منیر التوسی0:03:28 · 1.60MB
ابو بکر الظہبی00:02:56 · 2.79MB
ابوبکر الشطری0:02:09 · 0.99MB
عادل کلبانی0:01:50 · 1.68MB
عادل رائیں0:02:08 · 1.97MB
احمد الحوشی0:01:47 · 1.64MB
احمد الونوفیس00:02:45 · 2.61MB
احمد کھدر الترابولسی0:02:24 · 2.20MB
احمد نائنا00:02:21 · 2.25MB
احمد سلیمان00:03:41 · 1.15MB
احمد طالب حمید00:02:53 · 0.76MB
احمد عیسیٰ ایل مساروی0:02:01 · 0.47MB
احمد اکل0:02:38 · 2.41MB
احمد العجمی0:01:55 · 2.20MB
احمد الحمد00:01:49 · 1.76MB
احمد المصباحی0:01:36 · 0.37MB
احمد القطانی00:02:35 · 2.48MB
احمد عامر0:02:06 · 1.94MB
احمد محمد سلامہ0:02:25 · 0.56MB
احمد رگاب0:02:06 · 1.93MB
احمد صابر0:02:30 · 0.58MB
اکرم ال الاکمی0:02:43 · 2.50MB
الاشری عمران0:02:09 · 1.97MB
الفتح محمد زبیر0:01:50 · 0.84MB
الحسینی الازازی0:02:31 · 2.31MB
الحسینی الازازی - بچے00:05:38 · 7.82MB
علی عبد الرحمٰن الحتائف۔ [قالون]00:02:32 · 2.42MB
علی عبد الرحمٰن الحتائفے00:02:44 · 4.38MB
علی بیرک0:03:45 · 0.87MB
علی حجاج سوسی0:02:21 · 2.15MB
الزائن محمد احمد0:01:45 · 1.21MB
انس الیمین00:02:23 · 2.28MB
ایمن سویڈش0:03:30 · 2.40MB
عزیز علی0:02:08 · 1.97MB
بدوی الکہلوی۔00:02:35 · 2.46MB
بدر ال علی00:02:27 · 5.72MB
بہاؤالدین توبل00:02:21 · 5.46MB
بندر بلیلا0:02:52 · 0.99MB
باسل عبد الرحمن راؤئی0:03:17 · 3.01MB
چیخنا اولد سید الحاج۔00:02:01 · 0.56MB
درویش فراج درویش العطار۔00:02:53 · 2.73MB
داؤد حمزہ0:01:59 · 1.83MB
عید حسن ابو اچرہ0:02:26 · 2.23MB
عماد المنصری0:02:10 · 1.49MB
عزت صابری00:02:52 · 2.72MB
عزیز الدین امرنہ۔00:02:25 · 1.20MB
فہد الغرب۔00:01:46 · 0.91MB
فہد الکنداری0:02:42 · 2.49MB
فیصل الجماز00:02:19 · 2.12MB
فیصل حسن صالحی۔00:02:01 · 0.56MB
فیصل محمد بن راشد00:02:23 · 2.28MB
فلاح الحجری00:02:23 · 2.28MB
کرایہ آباد0:02:01 · 2.77MB
فاتح سیفراجک00:02:11 · 1.60MB
فواد الخمری0:01:44 · 0.40MB
غسان الشوربغی00:02:35 · 2.46MB
حافظ ابوبکر روگو00:02:16 · 3.16MB
حماد سنن0:02:12 · 1.98MB
حمدی السید طلبہ سعد00:02:37 · 2.49MB
حمام عبدالفتح توفیق0:02:15 · 0.52MB
ہانی عبد اللہ0:02:19 · 0.54MB
ہانی آر رفائی0:02:02 · 2.81MB
ہارون بکنیا00:01:50 · 1.77MB
ہارون حسین احمد00:02:10 · 1.08MB
حسن علی موریاب0:02:06 · 0.49MB
حسن ہاشم00:02:56 · 1.44MB
حسن صالح0:02:01 · 0.93MB
حاتم فرید0:02:10 · 1.99MB
ہشم عبدلبری0:02:25 · 0.56MB
حسام صدیق کھوجہ00:02:02 · 0.96MB
حسین الشیخ0:02:20 · 2.14MB
ابراہیم بروہق00:02:38 · 1.30MB
ابراہیم مینک00:02:01 · 1.48MB
ابراہیم عبدالمنیم00:02:15 · 2.15MB
ابراہیم الاخدار0:02:52 · 0.83MB
ابراہیم الوساری0:02:49 · 1.94MB
ابراہیم الجبرین0:02:32 · 2.33MB
ابراہیم الہگوری۔00:02:01 · 1.02MB
ابراہیم الجورمی0:02:20 · 2.14MB
ابراہیم جمال الفراغاوی۔00:01:59 · 1.01MB
ابراہیم کشیدان۔00:02:27 · 2.34MB
ابراہیم واک۔ صرف انگریزی00:02:44 · 2.51MB
ادریس ابکار0:01:55 · 1.77MB
الہان ٹوک0:02:03 · 0.94MB
عماد ظہیر حفیظ0:02:45 · 1.81MB
اسحاق جست00:02:34 · 2.35MB
جعفر محمود آدم00:01:51 · 1.78MB
جابر عبدالحمید0:02:48 · 2.57MB
جمان الوسائمی0:02:15 · 0.91MB
جمال شیکر عبد اللہ0:01:56 · 0.90MB
جاز Al السائیلh0:02:15 · 2.07MB
جمعہ سبھی فراج۔00:02:38 · 3.12MB
کمال المروچ۔00:02:02 · 2.88MB
کامل جبلہ الشانی۔00:02:08 · 0.58MB
کریم منصوری0:05:31 · 5.06MB
خلدون اتھ تھیب00:02:31 · 1.25MB
خالد ابو شاڈی0:02:05 · 0.48MB
خالد القحطانی0:02:17 · 3.15MB
خالد برکات00:02:34 · 1.27MB
خالد حسن عسلاوی00:03:04 · 2.90MB
خالد محمد بکری00:01:52 · 1.80MB
خالد عبد الکافی0:01:59 · 1.83MB
خالد ابوبکر بوازیر00:02:45 · 3.87MB
خالد الجلیل0:02:04 · 1.66MB
خالد المہنا0:02:52 · 0.99MB
خالد السعیدی00:02:23 · 1.19MB
خلیفہ ال تونائی جی0:02:33 · 1.03MB
لایون ال کوچی0:02:05 · 1.36MB
لافی الا اونی0:02:15 · 2.07MB
لی سینٹ کورن ٹریڈائٹ این فرانسی - فرانسیسی ترجمہ0:01:34 · 0.36MB
لطفی ابراہیم احمد00:02:10 · 2.08MB
مقدی سالم00:02:16 · 1.14MB
مہر المعقل0:01:53 · 0.65MB
مہر شاکاشیرو0:02:09 · 1.98MB
محمود الرفائی0:02:29 · 2.28MB
محمود التبیب0:01:57 · 1.79MB
محمود علی البنا0:02:39 · 1.74MB
محمود الشیمی0:03:17 · 3.01MB
محمود خلیل الحسری۔ [ڈوری]00:03:48 · 3.57MB
محمود خلیل الحسری0:03:34 · 1.22MB
محمود خلیل الحسری۔ ورس00:03:25 · 3.62MB
محمود سعد درویچ0:01:49 · 0.84MB
محمود سیدالطیب0:02:52 · 0.66MB
مجید الزیمیل0:01:48 · 1.65MB
ملک شیبہ الحمد0:02:15 · 0.91MB
مقدام الحدری00:03:13 · 3.78MB
میشری راشد الفاسسی0:02:38 · 2.43MB
مشیری راشد الفاسسی - انگریزی ترجمہ - [محسن خان] - صابر00:04:16 · 5.97MB
مشیری راشد الفاسسی - انگریزی ترجمہ - [صحیح] - ابراہیم واک00:04:26 · 6.19MB
معید الہارتھی0:01:57 · 1.79MB
محمد عبدل حکیم سعد آل عبداللہ0:02:10 · 0.87MB
محمد عبدل سمعیہ رسالن0:02:27 · 2.26MB
محمد عبد العزیز0:02:04 · 1.90MB
محمد المحسنی0:01:42 · 1.56MB
محمد التیب ہمدان0:02:44 · 0.63MB
محمد الجبری الہیانی0:02:54 · 1.33MB
محمد چاہبون0:01:58 · 1.81MB
محمد البرک0:02:28 · 2.27MB
محمد ال کانٹاؤئی0:02:10 · 2.48MB
محمد حسن0:02:10 · 1.99MB
محمد آباد0:02:24 · 0.56MB
محمد عثمان خان0:02:12 · 2.02MB
محمد شعبان ابو قرarnن0:02:36 · 2.39MB
محمد شاہم علی سعید00:03:13 · 2.95MB
محمد تبلغی0:02:53 · 2.65MB
محمد المونشڈ0:02:11 · 2.00MB
محمد اسماعیل المقدم0:02:08 · 1.97MB
محمد موسسا ہمدان0:02:09 · 0.50MB
محمدرشاد الشریف0:02:59 · 2.73MB
محمد ایوب ابو مزین0:02:39 · 0.61MB
محمد بن صالح ابو زید0:01:55 · 0.44MB
محمد ہاشم عبد العزیز0:02:37 · 0.61MB
محمد مصطفیٰ الزیات0:02:14 · 2.05MB
محی الدین الکوردی0:01:52 · 0.43MB
مفلیح صفیترا00:03:06 · 2.92MB
مفتاح السلطانی0:02:20 · 3.22MB
مفتی اسماعیل مینک00:01:57 · 3.14MB
محمد عبد الکریم0:01:51 · 1.70MB
محمد الا سبیل00:02:34 · 1.27MB
محمد العلیم الوکالی0:02:03 · 1.89MB
محمد الہدایڈان0:02:11 · 2.01MB
محمد المحسنی0:01:23 · 1.89MB
محمد انور شاہت0:02:50 · 0.65MB
محمد ایوب - انگریزی ترجمہ - محسن خان۔ میکال واٹرس00:05:06 · 7.11MB
محمد ایوب0:03:05 · 1.07MB
محمد غزالی00:02:18 · 4.21MB
محمد جبریل0:02:15 · 0.52MB
محمد خلیل القاری00:02:03 · 1.97MB
محمد صالح علیم شاہ0:01:51 · 1.70MB
محمد صدیق المنشاوی0:04:37 · 1.60MB
محمد صدیق المنشاوی۔ مجاہد00:04:37 · 6.44MB
محمد سلیمان پٹیل00:01:45 · 3.31MB
محمد طحہ الجنید0:03:05 · 0.71MB
محمد زارمی00:03:29 · 3.29MB
موسیٰ بلال0:01:46 · 1.63MB
مصطفیٰ للہوینی0:02:17 · 0.80MB
مصطفیٰ اسماعیل0:02:33 · 2.34MB
مصطفی رعد الازازوی0:02:06 · 1.93MB
مصطفٰی غربی0:02:37 · 0.90MB
نبیل آر رفائی0:01:52 · 2.01MB
ندیم خطاب00:02:33 · 2.43MB
نادر القلوا ۔00:02:33 · 3.59MB
ناصر بن علی الغامدی0:02:05 · 0.48MB
ناصر القطامی0:02:24 · 2.20MB
نعیمہ الحسن0:02:32 · 0.87MB
نورین محمد صدیق۔ الدوری بذریعہ ابو عمرو00:02:08 · 4.02MB
اویماؤ قطری00:02:11 · 1.09MB
عمر احمد عبدالرحمن00:02:21 · 2.24MB
عمر الکازبری0:02:30 · 0.57MB
اسامہ عبدالہادی ابو الخیر00:02:16 · 1.69MB
اسامہ بن علی الغنیم00:02:35 · 2.46MB
اسامہ رشید00:02:12 · 2.18MB
قاسم ردائی00:02:27 · 0.79MB
رفعت گھیتانی00:02:55 · 0.83MB
راچید بیلاچیا0:01:24 · 0.40MB
راچید بلالیہ0:02:03 · 1.89MB
رافع العامری00:02:20 · 1.05MB
رمضان المبارک00:02:30 · 1.26MB
ریڈا علی خلقی00:02:33 · 2.43MB
رضا عبدالمحسن00:01:55 · 1.85MB
ریاض الزائری۔00:02:06 · 2.97MB
سعد البریک00:01:25 · 0.75MB
سعد القریشی00:03:30 · 2.49MB
سعد الشل00:01:58 · 0.54MB
سعد الغامدی0:02:04 · 0.72MB
سعد بن ناصر المجدوی00:02:09 · 0.95MB
سعد حسن عبدالقوی00:03:06 · 1.16MB
صالح الحبدان00:01:52 · 0.95MB
صابر عبدالحکیم0:02:06 · 0.85MB
صداقت علی0:01:59 · 2.72MB
صادق عبداللہ النہری00:02:39 · 2.53MB
سہل یاسین0:01:56 · 1.78MB
الشالان نے کہا0:02:00 · 0.46MB
صلاۃ الرشید00:01:47 · 0.91MB
صلاح الہاشم0:02:17 · 2.09MB
صلاح العراقی00:08:54 · 12.33MB
صلاح الجمال00:02:03 · 1.03MB
صلاح البدائیر0:01:41 · 1.16MB
صلاح با عثمان00:02:02 · 1.03MB
صلاح بوتھ مین00:02:06 · 1.56MB
صلاح بخاتیر0:01:59 · 0.91MB
صالح الا طالب0:01:48 · 1.66MB
صالح السہود0:02:11 · 2.01MB
سمیع ال دوساری0:02:22 · 2.17MB
سماہ طہ قندیل0:02:23 · 0.55MB
سمیر بیلاچیا0:02:20 · 1.08MB
سعود الشعرایم0:01:45 · 1.61MB
سید رمضان0:02:15 · 2.06MB
شہریار پرہیزگار0:02:04 · 0.24MB
شیرازاد طاہر0:01:56 · 1.78MB
سیرتیلو راؤپوف0:02:23 · 2.19MB
سوڈائیس اور شوریم۔ انگریزی ترجمہ00:03:16 · 4.58MB
سوڈائیس اور شوریم۔ اردو ترجمہ00:03:26 · 3.23MB
سوڈیس اور شوریم۔ انگریزی ترجمہ00:03:23 · 1.96MB
طہ محمد عبدالرحمن الفہد0:02:12 · 2.02MB
تمر اسلام00:02:14 · 5.22MB
طارق ابراہیم00:03:25 · 1.66MB
طارق عبد الغنی داؤب0:02:51 · 1.15MB
طارق محمد00:02:50 · 2.69MB
توفیق آس سیاگ0:01:55 · 1.77MB
توفیق شاکرون00:01:26 · 0.75MB
ثمر مبارک الامر00:02:40 · 1.32MB
ترکی عبید الماری00:02:48 · 1.06MB
ودہ خدر حسین00:01:28 · 2.11MB
ودی حمادی ال یامانی00:02:25 · 2.32MB
ویل ڈیسوکی00:02:09 · 5.03MB
وائل رضوان قریشی00:02:19 · 5.41MB
ولید عاطف0:02:10 · 0.50MB
ولید ادریس المنیس0:02:04 · 0.48MB
ولید نعہی0:02:00 · 1.83MB
ولید سمیر علی عبدالمجید سورور00:02:15 · 2.16MB
ولید عبداللہ الویس00:02:32 · 1.84MB
ولید الدلیمی0:03:28 · 3.19MB
ولید الشطی00:02:37 · 2.49MB
ولید بتراویح00:02:11 · 2.10MB
ولید فتحی بشتہ00:02:49 · 2.68MB
ولید حماد00:02:50 · 2.69MB
ولید مری الشہری00:02:18 · 2.08MB
یحییٰ ابو کرم00:03:09 · 1.53MB
یحییٰ حووا0:02:05 · 0.95MB
یاسین الجزائری0:02:12 · 1.44MB
یاسر عبداللہ المصری00:02:08 · 2.05MB
یاسر ال ڈوساری0:02:04 · 1.90MB
یاسر المزروی0:02:02 · 0.82MB
یاسر الفائیلکوی0:02:49 · 2.59MB
یاسر قریشی0:02:36 · 2.39MB
یاسر سلامہ0:02:17 · 2.09MB
یاسر ساران اولدیب0:02:50 · 2.60MB
یاسین الاساف00:02:26 · 1.51MB
یوسف الشوئی0:02:07 · 1.95MB
یوسف بن نوح احمد0:02:10 · 1.00MB
ظفر القلیب00:02:00 · 1.53MB
ذکی دغستانی0:02:57 · 1.88MB
زیاد المنصور00:02:34 · 1.94MB

عمومی جائزہ: اتکوایر

اس پیج کو شیئر کریںپیج شیئر کریں

081 اٹ - تکویر

یہ ایک مکی سور is ہے اور اس کا نام پہلی آیت سے نکالا ہے ، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا آغاز ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے ساتھ ، سورج کیسے لپٹ جاتا ہے۔

ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے ، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کہ قرآن یقینا a ایک عظیم رسول کے ذریعہ پہنچا ہوا لفظ ہے ، وہ جبریل (ع) ہے۔ وہ مزید مستحکم ، قابل اعتماد اور اتھارٹی کے تابع بیان ہوا ہے۔ نبی نے اسے لوٹ ٹری کے قریب ، بلند ترین آسمان میں اپنی اصل شکل میں دیکھا۔

قرآن ان لوگوں کے لئے ایک نصیحت ہے جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں ، اور کوئی بھی اللہ تعالی کی مرضی کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے۔

عار الہودھوی