Abdur Rasheed Sufi – 044 AdDukhan Khalaf

Surah – Ad-Dukhan (Smoke) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah