Abdur Rasheed Sufi – 106 Quraish Khalaf

Surah – Quraish (Winter, Quraysh) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah