Abdur Rasheed Sufi – 021 AlAnbiya Khalaf

Surah – Al-Anbiya (The Prophets) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah