Muhammad Saleh Alim Shah – 092 Al-Lail

Surah 092 Al-Lail recited by Muhammad Saleh Alim Shah