Muhammad Saleh Alim Shah – 053 An-Najm

Surah 053 An-Najm recited by Muhammad Saleh Alim Shah